00687 VE 01687 KANUN NOLU TEŞVİK BİLDİRİMLERİ VE ORTALAMA HESABI NASIL YAPILACAK

 

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen sigortalı başına günlük 22,22 TL, aylık 666,66 TL prim teşvikinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar, SGK’nın 2017/24   sayılı Genelgesiyle 1/6/2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar yönünden değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında sözkonusu teşvikten yararlanma şartları 1/2/2017 ila 31/5/2017 ve öncesinde işe alınan sigortalılar için farklı, 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için farklılık göstermektedir.

1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden yararlanma şartları

687 sayılı KHK’da yer alan teşvikten 1/2/2017 ila 31/5/2017 tarihleri arasında işe giren sigortalılardan dolayı  yararlanılabilmesi için;

1-Sigortalının;

- 1/2/2017 - 31/5/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510/4-a, 4-b, 4-c, Ek-6, Ek-9/1. fıkra kapsamında bildirilmemiş olması,

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

2- İşyerinin;

-Özel sektör işverenlerine ait olması (İhale konusu işyerleri hariç),

-Sigortalının 2016/Aralık ayına ait sigortalı sayısına ilave olması ya da 2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olması,

-Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

-00687 kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

-Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması,

- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

gerekmektedir.

 

1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden yararlanma şartları

Sözkonusu teşvikten 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe giren sigortalılardan dolayı  yararlanılabilmesi için;

1-Sigortalının;

- 1/6/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

- İşe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510/4-a, 4-c fıkra kapsamında bildirilmemiş olması,

- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması,

2-İşyerinin;

- Özel sektör işverenlerine ait olması (İhale konusu işyerleri hariç),

-Sigortalının 2016/Aralık ayına ait sigortalı sayısına ilave olması,

- Ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

01687 kanun numarası seçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

- Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin olmaması,

- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

gerekmektedir.

 

2017/24 sayılı Genelgeyle yapılan değişikliklere bakıldığında,

1- 01/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalıların, işe alındıkları tarihten önce üç aylık süre içinde 5510/4-b, Ek-6, Ek-9/1. fıkra kapsamında bildirilmiş olsa bile teşvikinden yararlanılabileceği,

2- İşyerinde 2016/Aralık ayında çalışan olmadığı takdirde, ortalama sigortalı sayısının hesabında 2016 yılının diğer aylarındaki sigortalı sayısına bakılmayacağı,

3- 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalıların 01687 sayılı Kanun numarası ile bildirileceği

Hususları ön plana çıkmaktadır.

 

               2017 yılında tescil edilen işyerleri yönünden teşvikten yararlanma süresi ve miktarı değiştirildi.

               687 sayılı KHK ile getirilen teşvikte yapılan bir değişiklik de 2017 yılında tescil edilmiş işyerleri yönünden yapılmıştır. 2017/10 sayılı Genelge uyarınca 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/2/2017 ila31/5/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren ve destek tutarının yarısı kadar (22,22 / 2 / = 11,11 TL) yararlanılabilecektir.

           2017/24 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikle birlikte 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1/6/2017 ila 31/122017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigortalının işe alındığı aydan itibaren ve destek tutarının tamamı kadar (22,22 TL) yararlanılabilecektir.

 

               00687 ve 01687 Kanun nolu bildirimlerde ortalama sigortalı sayısına dikkat!

            00687 ve 01687 Kanun nolu bildirimlerde sigortalıların teşvik kapsamına girip girmedikleri, teşvikten yararlanma süresi ve yararlanılacak teşvik tutarı e-Bildirge programı vasıtasıyla yapılmaktadır. Ancak 00687 ve 01687 kanun nolu bildirgelerle beyan edilen sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak bildirilip bildirilmedikleri hata listeleriyle sonradan kontrol edildiğinden, meslek mensubu arkadaşların 00687 ve 01687 kanun nolu bildirimlerde ortalama sigortalı sayısına azami dikkat göstermeleri gerekecektir.

              00687 ve 01687 sayılı Kanun numaralı bildirimlerde ortalama sigortalı sayının nasıl hesaplanacağı SGK’nın 21/7/2017 tarihli duyurusunda açıklanmıştır.

1- 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri yönünden

               Teşvikten yararlanılacak işyerinde 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunulmuş ise 31/5/2017 öncesinde ve 1/6/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için esas alınacak ortalama sigortalı sayısı aynı olacaktır. Bu durumda sözkonusu teşvikten 00687 ve 01687 sayılı Kanun numaralı bildirgelerle beyan edilen sigortalıların toplamının 2016/Aralık ayında çalışan sigortalı sayısının üzerinde olan kısmından dolayı yararlanılabilecektir. Teşvikten hangi sigortalılardan dolayı yararlanacağı ise işverenlerince karar verilecektir.

                Örnek- (A) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında (10) sigortalı bildiriminde bulunduğu,

- 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,

- 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,

- 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,

- 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,

işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (13) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;

(A), (B), (C), (D) ve (E) sigortalılarından 2016/Aralık ayı bildirimine (10) ilave olan ve işverence tercih edilecek (3) sigortalı için yararlanılması mümkün olup,

İşverence (A), (B) ya da (C) sigortalılarının tercih edilmesi halinde, bu sigortalıların 00687 kanun numaralı belgeyle,

İşverence (D) ve (E) sigortalılarının tercih edilmesi halinde ise 01687 kanun numaralı belgeyle,

bildirilmesi gerekmektedir.

2- 2016/Aralık ayında sigortalı bildirimi olmayan, ancak 2016 yılında bildirimi olan işyerleri yönünden;

2016 yılının Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunmamakla birlikte 2016/ yılının diğer ay veya aylarında bildiriminde bulunulmuş olması halinde 31/5/2017 öncesinde ve 1/6/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için esas alınacak ortalama sigortalı sayısı farklı olacaktır. Bu durumda,  00687 sayılı Kanun numaralı bildirimlerde ortalama sigortalı sayısının üzerinden sayı kadar sigortalılardan dolayı, 01687 sayılı Kanun numaralı bildirimlerde 1/6/2017 tarihinde işe alınan ve şartları sağlayan sigortalıların tamamından dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

Örnek-(B) Limited Şirketinin 2016/Aralık ayında sigortalı bildiriminde bulunmadığı, ancak 2016 yılında bildirilen sigortalı sayısı ortalamasının (8) olduğu,

- 15/3/2017 tarihinde (A) ve (B) sigortalısını,

- 24/5/2017 tarihinde (C) sigortalısını,

- 20/6/2017 tarihinde (D) sigortalısını,

- 29/6/2017 tarihinde ise (E) sigortalısını,

işe aldığı ve bu sigortalılar ile birlikte 2017/6. ayda işyerinde (9) sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında;

31/5/2017 tarihinden önce işe alınan sigortalılar yönünden; işe alınan her bir sigortalının ortalama sigortalı sayısına (8) ilave olması gerektiğinden, (A), (B) ve (C) sigortalılarının yalnızca birinden yararlanılması mümkün olup, sigortalının 00687 kanun numaralı belgeyle, 1/6/2017 tarihinden sonra işe alınan sigortalılar yönünden ise; 2016/Aralık ayında bildirilen sigortalı olmadığından, diğer bir ifade ile baz alınacak sigortalı sayısı (0) olduğundan, (D) ve (E) sigortalıları için yararlanılması mümkün olup, bu sigortalıların 01687 kanun numaralı belgeyle bildirilmesi gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi