1 Temmuz 2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Asgari Ücret Tutarları.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 30 Aralık 2014 tarihli toplantısında, 01.07.2015 - 31.12.2015 döneminde asgari ücretin günlük brüt tutarı 42,45 TL ve aylık brüt tutarı da 1.273,50 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren bir asgari ücretli işçinin işverene maliyeti aylık 1.496,36 TL olmaktadır.

Bilindiği üzere geçen yılın başından itibaren 16 yaşından büyük ve küçük işçiler için ayrı asgari ücret belirlenmesi uygulamasına da son verilmiştir.

           

I. Net Asgari Ücret

Aşağıdaki örnek tabloda; 01.07.2015-31.12.2015 döneminde ödenecek asgari ücretin net tutarının hesaplanması gösterilmektedir:

 Brüt asgari ücret

1,273.50 TL

 Sosyal güvenlik primi işçi payı (% 14)

178.29 TL

 İşsizlik sigortası primi işçi payı (% 1)

12.74 TL

 Gelir vergisi matrahı

1,082.48 TL

 Hesaplanan gelir vergisi (% 15)*

162.37 TL

 Asgari geçim indirimi (-)*

90.11 TL

 Kesilecek gelir vergisi

72.26 TL

 Damga vergisi (binde 7,59)

9.67 TL

 Kesintiler toplamı

272.95 TL

 Net asgari ücret

1,000.55 TL

* Yukarıdaki hesaplamada kümülatif gelir vergisi matrahının %15’lik dilimde olduğu varsayılmıştır.

** Yukarıdaki asgari geçim indirimi hesaplaması çalışanın bekar olduğu varsayımına göre yapılmıştır. 

II. İşveren Maliyeti

Asgari ücretli bir işçinin 01.07.2015 - 31.12.2015 döneminde işverene maliyeti aylık 1.560,04 TL olacaktır. Bu tutarın hesaplamasına ilişkin tabloya aşağıda yer verilmiştir:

 Brüt asgari ücret

1,273.50 TL

 Sosyal güvenlik primi işveren payı (% 20,5)

261.07 TL

 İşsizlik sigortası primi işveren payı (% 2)

25.47 TL

5510 sayılı kanundan doğan indirim

63.68 TL

 Toplam maliyet

1,560.04 TL

 Toplam maliyet (5510 sayılı indirim ile)**

1,496.36 TL


** 5510 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim sağlanmaktadır. Söz konusu işverenler için SGK primi işveren payı % 15,5 olarak dikkate alınacaktır.

III. Öğrenci, Aday Çırak ve Çıraklara Ödenecek Asgari Ücret

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 6111 Sayılı Kanun ile değiştirilen 25. maddesinde, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların; aday çırak ve  çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edileceği hükmü yer almaktadır.

Maddenin devamında ise işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemeyeceği belirtilmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi