2016 Yılı İçin Bilirkişilik Başvuru İlanı

DUYURU

T.C.
İSTANBUL 
ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


17/09/2015

Karar No Konu:
2015/19474 Muh 2016 Yılı İçin Bilirkişilik Başvuru İlanı


 

İ L A N

12/01/2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" ve gerekse 04/12/2004 tarihli 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 64. maddesine dayanılarak hazırlanan 25832 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan "Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince; çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan kişi veya kuruluşu (Bilirkişi) belirlemek üzere İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 2016 yılı için düzenlenecek Hukuk ve Ceza Bilirkişi listelerine (Belirtilen şartları taşıyan kişiler her iki listeye de başvuru yapabilir.) kayıt olmak için; başvurma tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A) BİLİRKİŞİ LİSTELERİ İÇİN BAŞVURU KABUL ŞARTLARI :

1-T.C. vatandaşı olmak ve başvuru tarihinde yirmibeş (25) yaşından küçük olmamak, (31/10/1990 ve öncesi doğumlular)(5271 sayılı CMK'ya göre düzenlenecek olan ceza bilirkişi listesi için geçerli)
2-Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, (6100 sayılı HMK'ya göre düzenlenecek olan hukuk bilirkişi listesi için geçerli)
3-Bilirkişilik yapacağı alanda en az 3 (üç) yıllık mesleki deneyime sahip olmak, (Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimi kastedilmemekte olup, bilirkişilik yapacağı alana ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmektedir.)
4-Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
5-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
6-Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
7-Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
8-Başka bir Adalet Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
9-Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
10-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak,
11-5271 sayılı CMK'ya göre düzenlenecek Ceza Bilirkişi Listesine başvuru yapmak isteyen TÜZEL KİŞİLER için;
a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olmak,
b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımak, 
12-Bilirkişi olarak görev yapmak isteyenlerin İstanbul Adliyesi Resmi Sitesi olan http://www.istanbul.adalet.gov.tr/ adresinde duyurular bölümündeki ilanın alt kısmında yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra çıktısını alarak ve gerekli diğer belgeler ile birlikte BAŞVURU FORMUNU DOLDURDUĞU TARİH İTİBARİYLE EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına (İSTANBUL ADALET SARAYI -2. ( EKSİ İKİNCİ) KAT, A-1 BLOK KONFERANS SALONUNA) bizzat başvurmaları gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
13-Bilirkişilik başvuruları; kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla yapılabileceği gibi nitelikli elektronik imza kullanılarak UYAP Bilirkişi Portalı üzerinden de yapılabilir. UYAP üzerinden başvuru yapılması durumunda başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp nitelikli elektronik imza ile imzalanmalıdır. Daha sonrasında başvuru tarihleri içerisinde belgelerin asılları veya onaylı örnekleri Komisyon Başkanlığına teslim edilir.

***DİKKAT: BAŞVURU SAHİPLERİ, İLANIN ALT KISMINDA BULUNAN BAŞVURU FORMUNU EKSİKSİZ DOLDURARAK ÇIKTISINI ALDIKTAN SONRA BAŞVURU FORMUNUNUN DOLDURULDUĞU TARİH İTİBARİYLE EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE BAŞVURU FORMU VE DİĞER GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINININ TÜMÜNÜ KOMİSYON BAŞKANLIĞIMIZA BİZZAT KENDİLERİNİN TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTE OLUP, İSTENİLEN BELGELERİN EKSİK GETİRİLDİĞİ TAKTİRDE KİŞİNİN BAŞVURUSU REDDEDİLECEĞİNDEN DOLAYI EVRAKLARIN EKSİKSİZ OLARAK GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

B. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1-Başvuru Formu, (01/10/2015 tarihinden itibaren ilanın alt kısmındaki ilgili butona tıklanarak eksiksiz bir şekilde başvuru formu ve formda yazılı olan bilirkişi adres beyanı kısmınında doldurulmuş şekliyle çıktısı alınacak)
2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. Kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belge (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vs.), yabancılar (Yönetmelik Gereği Sadece Hukuk Bilirkişi Listesine Başvurabilirler) için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
3-Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya Komisyonca onaylı örneği, (onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle işlem yapılacaktır.)
4- 2 adet fotoğraf (Ceza Bilirkişi Listesine kayıt olmak isteyenler için geçerli)
5-Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,
6-Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, (Bu maddede; uzmanlık alanına ilişkin diploma, sertifika vb. belgelerin üzerindeki belgenin veriliş tarihi itibariyle en az 3 yıllık zaman dilimikastedilmemekte olup, uzmanlık alanına ilişkin fiilen ezan 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge istenmektedir.)
7-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,
8-Tüzel kişi başvurularında; şirketler için ticari sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetine devam ettiğini gösterir resmi belge istenmektedir. Tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin ilk 7 maddede sayılan bireysel başvuru evraklarını eklemek suretiyle yapmaları, yapılan bireysel başvuru sırasında düzenlenen başvuru formundan bir suretin de tüzel kişi başvuru formunun altına eklenmesi gerekmektedir.

C. 2015 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİNDE KAYITLI OLUP, 2016 YILI BİLİRKİŞİ LİSTELERİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN SUNACAKLARI BELGELER :

1-2015 yılı hukuk bilirkişi listesinde kayıtlı olup, 2016 yılı hukuk bilirkişi listesine de kayıt yaptırmak isteyenler;01/10/2015 tarihinden itibaren ilanın alt kısmında bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacaklarıbaşvuru formu ile 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen evrakların (1- Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için; meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir (1) ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi, 2-Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı disiplin belgesi) getirilmesi gerekmektedir. (2015 yılındaki uzmanlık alanları dışında 2016 yılı için ek uzmanlık alanları eklemek isteyenlerin uzmanlık alanlarına ilişkin belgeleri ve en az 3 yıllık mesleki deneyimini içeren belgeyi de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.)

2-2015 yılı ceza bilirkişi listesinde kayıtlı olup, 2016 yılı ceza bilirkişi listesine de kayıt yaptırmak isteyenler;01/10/2015 tarihinden itibaren ilanın alt kısmında bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurduktan sonra çıktısını alacaklarıbaşvuru formunun getirilmesi gerekmektedir.(2015 yılındaki uzmanlık alanları dışında 2016 yılı için ek uzmanlık alanları eklemek isteyenlerin uzmanlık alanlarına ilişkin belgeleri ve en az 3 yıllık mesleki deneyimini içeren belgeyi de başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir.)

D. BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜTEAKİP İŞLEMLER:

1-Bilirkişi başvuruları; İstanbul Adliyesi Resmi Sitesinde (www.istanbul.adalet.gov.tr) 01/10/2015 tarihinden itibaren aktif hale gelecek olan ilan ekindeki başvuru formunu eksiksiz doldurularak ve diğer istenen belgeler ile İstanbul Adalet Sarayı içerisinde -2. ( EKSİ İKİNCİ) KAT, A-1 BLOK KONFERANS SALONUNA bizzat yapılacaktır. UYAP üzerinden nitelikli elektronik imza ile de başvuru yapılabilecek olup bu durumda da evrakların yine Komisyon Başkanlığımıza bizzat iletilmesi gerekmektedir. Bir başkası aracılığıyla, postayla, faksla yada sair diğer yollarla başvuru kesinlikle kabul edilmeyecek, dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.
2-Bilirkişi başvurularına gelen bilirkişi adayları, 28258 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 5. Maddesinde ve "Yabancı hukuk, örf ve adet hukuku, yürürlükten kalkmış hukuk alanları ile hesap bilirkişiliği gibi alanlar dışında, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda listelerde uzmanlık alanı belirlenemez." denilmektedir. Bu madde de belirtilen hususa dikkat edilmemesi durumunda Komisyon Başkanlığımızca ilgili alanın uzmanlık alanlarından çıkartılması yada başvurunun reddine karar verilebilecektir.
3-Ceza Mahkemeleri Listesi ve Hukuk Mahkemeleri Listesi için aynı anda başvuru alınacak olup, bilirkişi adayları her iki listede de yer almayı seçebileceklerdir. Bununla ilgili olarak başvuru formunu doldurduğu sırasında hangi bilirkişi listesine kaydolmak istediğini işaretlenmesi gerekmektedir.
4-Başvuru işlemi esnasında işlemlerin hızlı ilerleyebilmesi, yığılma yaşanmaması ve başvuru yapacak bilirkişi adaylarının zaman kaybetmemeleri için sunulacak evrakların başvuru formunda belirtilen evrak sırasına göre sunulması ve ayrıca konu her ne olursa olsun başvuru işlemleri esnasında belirtilen sıkıntılara mahal verilmemesi için görevli personelin meşgul edilmemesi ve yığılmayı engellemek için başvuruların son günlere bırakılmaması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.
5-2015 yılı bilirkişi listelerinde bulunanlar; 2016 yılı bilirkişi listelerinden sadece Hukuk Bilirkişi Listesi için başvuruda bulunmuşlar ise yemin törenine katılmaları zorunlu olmayıp, diğer başvuru sahiplerinin ise yemin törenine katılmalarızorunludur.
6-Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra 1 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Adliyesi divanhanesinde ve www.istanbul.adalet.gov.tr internet sitesinde başvuru sonuçları ilan edilecektir.


İstanbul Adalet Sarayı -2. (eksi ikinci) katta bulunan Konferans Salonunda 10/12/2015 ile 25/12/2015 tarihleri arasında yemin töreni düzenlenecek olup, TABLO-1'de belirtilen tarih ve saatler dikkate alınarak bilirkişi başvuru numarasına göre bilirkişilerin hazır bulunması gerekmekte olup, belirtilen saatler ve günler dışında ayrıca yemin için tören düzenlenmeyecek, törene katılmayanların başvuruları reddedilecek ve yemin törenine ilişkin başkaca bir duyuru yapılmayacaktır.

YEMİN TÖRENİ TABLOSU

TARİH Saat 10.00 Saat 13.30 Saat 15.00
10 Aralık 2015 Perşembe Başvuru numarası 1- 400 arası olan adaylar Başvuru numarası 401- 800 arası olan adaylar Başvuru numarası 801- 1200 arası olan adaylar
11 Aralık 2015 Cuma 1201 - 1600 1601 - 2000 2001 - 2400
14 Aralık 2015 Pazartesi 2401 - 2800 2801 - 3200 3201 - 3600
15 Aralık 2015 Salı 3601 - 4000 4001 - 4400 4401 - 4800
16 Aralık 2015 Çarşamba 4801 - 5200 5201 - 5600 5601 - 6000
17 Aralık 2015 Perşembe 6001 - 6400 6401 - 6800 6801 - 7200
18 Aralık 2015 Cuma 7201 - 7600 7601 - 8000 8001 - 8400
21 Aralık 2015 Pazartesi 8401 - 8800 9201 - 9600 9601 -10000
22 Aralık 2015 Salı
10001-10400
10401-10800 10801-11200
23 Aralık 2015 Çarşamba 11201-11600 11601-12000 12001-12400
24 Aralık 2015 Perşembe 12401-12800 12801 -13200 13201-13600
25 Aralık 2015 Cuma 13601-14000 14001- 14400 14401 ve sonrası

Tablo-1

8-Yemin töreni esnasında bilirkişi adaylarından yemin etme esnasında sarf ettikleri sözlerin bulunduğu yemin metnine isim, soyisim, başvuru numarası yazarak imzalamaları isteneceğinden, bilirkişi adaylarının yukarıdaki tabloda yer alan başvuru numarasını yemin törenine gelmeden önce not alması gerekmektedir. Bu imzalı yemin metinleri bilirkişi dosyasına eklenecektir.
9-Yemin eden bilirkişilerden oluşan listelerin bir örneği, 31 Aralık tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza/Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir. Liste adliye divanhanesine asılarak ayrıca www.istanbul.adalet.gov.tradresinde de yayınlanacaktır.

E. İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI :

Adli Tıp, Ahşap Mobilya Yapımcısı, Aktüerya, Ambalaj Tasarımcısı, Arkeolog, Ateşli Silahlar, Avrupa Patent, Ayakkabıcı, Balistik, Banka Müdürü, Bankacı, Bankacılık Bilişim, Basın-Yayın, Belge İnceleme, Bestekar, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı, Bilişim, Bina Yöneticiliği, Biyolog, Borsa Uzmanı, Cd-Dvd Çözümleyici, Çanta İmalatçısı, Çevre Mühendisi, Çevre Ve Orman Mühendisi, Değerli Taş, Deniz Kirliliği, Deniz Taşımacılığı, Deniz Ticareti, Deri Eşya Yapımcısı, Derici, Diş Hekimliği, Doğalgaz Mühendisi, Doğum Uzmanı-Ebelik, Dudak Okuma, Eczacı, Edebiyat, Ekonomist, Elbise Tasarımcısı, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Emlakçı, Emniyet Müdürü, Endüstri Mühendisi, Endüstriyel Tasarımcı, Enfeksiyon Hastalıkları, Eski Eser, Eşya Değer Tespiti, Ev Ekonomisi, Farmakolog, Fen Memuru, Fikir Ve Sanat Eserleri, Fikri Ve Sınai Haklar Hukuku, Film Ve Sahne Aktörleri, Film Yapımcısı, Film Yönetmenleri, Finans Uzmanı, Fizik Mühendisi, Fizikçi, Fotoğraf, Fuarcılık, Gastroloji, Gayrimenkul Değerleme, Gazeteci, Gemi İnşa Mühendisi, Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Kaptanı, Gemi Makineleri Mühendisi, Gemi Mühendisi, Genel Cerrahi, Genetik Mühendisi, Gıda Mühendisi, Gıda Toptancısı, Görsel İletişim Tasarımcısı, Göz Hastalıkları, Grafik Tasarımcı, Grafiker, Grafoloji, Güfteci Söz Yazarı, Gümrük Mevzuatı Ve Kaçakçılık, Gümüş Eşya Ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzel Sanatların Tüm Dalları, Güzellik, Haberleşme Mühendisi, Halı, Halkbilimci (Forklor), Harita Ve Kadastro Mühendisi, Hasar Eksperi, Hattat, Havacılık Ve Sivil Havacılık, Hazır Yemek Üretim, Hesap Bilirkişisi, Heykeltraş, İç Hastalıkları, İç Mimar, İktisatçı, İletişim Mühendisi, İmar Kirliliği, İmkb Ve Spk, İnsan Kaynakları, İnşaat Mühendisi, İstatistik, İş Ve Sosyal Güvenlik, İşletme Mühendisi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kağıt Ürünleri, Kalp Ve Damar Cerrahi, Kardiyolog, Kardiyoloji, Kimya Mühendisi, Kitap Yayıncılığı, Konfeksiyoncu, Konser Organizatörü, Kontrol Mühendisi, Kostüm Yapımcısı, Kot Taşlama İşçilerinin Yakalandığı “Silikozis” Hastalığı İçin Görüş Alınabilecek Uzman, Kozmetik, Kriminoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kundura Satıcısı, Kuyumcu, Kütüphane, Lojistik, Maden Mühendisi, Makine Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Marka Patent, Matematik, Metalürji Mühendisi, Mimar, Mobilya Satıcısı/İmalatçısı, Mobilyacı, Muhasebeci, Muhasebeci Mali Müşavir, Mücevher Yapımcısı, Müellif-Yazar, Müzik Yapımcısı, Narkotik Maddeler, Nörolog, Nota Yazarı, Optisyen, Orkestra Müziği Yazarı, Orkestra Şefi, Orman Mühendisi, Otel, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv, Oyun Yazarı, Öğretim Üyesi, Örf Ve Adet Hukuku İle Yürürlükten Kalkmış Hukuk, Parfümeri, Parfümeri Satıcısı, Pastahane İşletmecisi, Pastane İşletmecisi, Patent Memuru, Patent Müşaviri, Patent Vekili, Pedagog, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisi, Petrol Ve Ürünleri, Peyzaj Mimarı, Peyzaj Mimarı, Pilot, Pilot Eğitmeni, Profesyonel Fotoğrafçı, Psikiyatrist, Psikolog, Radyo Sahne Rejisörü, Reklam Acentesi Yetkilisi, Reklam Ve Tabela, Reklam Yazarı, Reklamcı, Renk Ayrımcı, Resim Karşılaştırma, Ressam, Roman Yazarı, Saat Tamircisi, Saatçi, Sahne Dekor Tasarımcısı, Sahne Dekoru Yapımcısı/Tasarımcısı, Sahne Ve Gösteri Sanatları Yöneticisi, Sahtecilik Ve Grafoloji, Sanat Tarihçisi, Sayıştay Denetçisi, Serbest Mimar, Ses Sanatçısı, Seyahat İş Ve İşlemleri, Sıhhi Tesisat, Sigorta Ekspertiz, Sinema Radyo Televizyon Yönetmeni, Sosyal Hizmet, Sovtaj, Su Ürünleri Mühendisi, Şapka Yapımcısı, Şehir Plancısı, Takı Tasarımcısı, Tapu Kadastro, Tarım Ve Ziraat, Tasarımcı, Tasfiye Hukuku, Tekstil Mühendisi, Tekstil Tasarımcısı, Telif Hakları, Terzi, Tesisatçı, Tıp Doktorları (Tüm Alanlar), Ticaret Hukuku, Ticaret Ve Sermaye Piyasası, Ticari Ürün Tasarımcısı, Tiyatro Oyuncusu, Tiyatro Yazarı, Trafik Kazaları, Tse Uzmanı, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Tv Program Yapımcısı, Ulaştırma Ve Uluslar Arası Taşımacılık, Unlu Şekerleme İmalat, Uyap Yazılım, Üretim Mühendisi, Üretim Mühendisi, Vergi, Veri Tabanı, Veteriner, Vokalist, Web Tasarım, Yabancı Hukuk, Yalıtım İzolasyon, Yangın, Yazar, Yazılım Mühendisi, Yeminli Mali Müşavir, Ziraat Mühendisi, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.

F. İLANIN DUYURULMASI

1-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının; 
a-Adliye divanhanesine ASILMASI,
b-Ayrıca İstanbul İli Adli Yargı çevresinde Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarakGÖNDERİLMESİ,
c-İstanbul Adalet Sarayı'nın resmi web sitesi adresi olan www.istanbul.adalet.gov.tr adresinde YAYINLANMASI,
d-İstanbul Barosu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Gıda Mühendisleri Odası, İstanbul Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Çevre Mühendisleri Odası, İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Gemi Mühendisleri Odası, İstanbul Tekstil Mühendisleri Odası, İstanbul Petrol Mühendisleri Odası, İstanbul Şehir Plancıları Odası, İstanbul Mimarlar Odası, İstanbul Metalurji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası, İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası, İstanbul Fizik Mühendisleri Odası, İstanbul Orman Mühendisleri Odası, İstanbul İcmimarlar Odası, İstanbul Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Kimya Mühendisleri Odası ve İstanbul Meteoroloji Mühendisleri Odası'na yazı yazılarak, ilanımızın ve ilanımız ekinde bulunan belgelerin birer suretlerinin belirtilen odalara GÖNDERİLMESİ, 
e-Komisyon Başkanlığımızın iş bu ilanının 1 Ekim 2015 tarihinden önce mahallî bazda yayın yapan bir gazetede yayınlanması için Basın İlan Kurumu'na yazı yazılarak DUYURULMASI;

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZDAN İLAN OLUNUR.
.

Başkan
Üye
Üye
Ayhan AYAN
Adalet Komisyonu Başkanı
Hadi SALİHOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı

Serap DURMAZ
Adalet Komisyonu Üyesi

EK-1 : Bilirkişi Başvuru Formu (Tıklayınız)
EK-2 : Tüzel Kişi Başvuru Formu (Tıklayınız)

Açıklama: Online başvuru linkleri, başvuru tarihleri olan 01/10/2015 - 30/10/2015 tarihleri arasında aktif olacaktır. Daha önceki seneler için düzenlenmiş başvuru formları geçerli sayılmayacaktır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi