687 KANUN NUMARALI SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

 

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde eklenmiş ve 1 Şubat 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilgili olarak işverenlere belirli şartlar dâhilinde sigorta primi, gelir vergisi ve damga vergisi desteği getirilmişti.

SGK’ nın 2017-24 sayılı Genelgesi ile 687 Kanun Numaralı Sigorta Prim Teşvikinin 1/6/2017 tarihleri ile 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden uygulanacak usul ve esaslar yeniden düzenlenerek, hem teşvikten faydalanacak sigortalılar yönünden hem de teşvikten faydalanacak işyerleri yönünden teşvikin kapsamı genişletmiştir.

Buna göre, ilk defa tescil edilen işyerleri daha önce teşvikten yararlanabilmek için üç beklemesi gerekirken, yeni düzenlemeye göre tescil edildikleri ay itibari ile teşvik kapsamına alınmış ve daha önce destek tutarının yarısı kadar teşvikten faydalanma sınırı kaldırılarak, ilk defa tescil edilen işyerleri için de teşvik tutarının tamamı için teşvikten faydalanma hakkı getirilmiştir.

Yine, daha önce aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirimi bulunan 4-b (Bağ-Kur) Sigortalıları, Ek-6 Kapsamında Sigortalı olanlar ve Ek-9 kapsamında sigortalı olanlar 687 Kanun Numaralı teşvikten faydalanamamaktayken, yeni düzenlemeye göre söz konusu sigortalılar için bu şart kaldırarak teşvik kapsamına alınmışlardır.

9 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortasına Geçici 17nci madde eklenmiştir.

Bu kez, Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlamış olduğu 2017/24 sayılı Genelge ile 687 Kanun Numaralı Sigorta Prim Teşvikinin 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden uygulanacak olan usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

1-Genel Şartlar

Söz konusu teşvikten yararlanmak için sigortalılar ve işverenlerce sağlanması gereken şartlar bulunmaktadır.

Bu şartlar;

Sigortalı yönünden;

a) 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b)Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

c)İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla süre ile bildirilmemeleri,

İşveren yönünden;

d) Özel sektör işvereni ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki (Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalıştıranlar) işveren olması,

e)Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

g) Prim ödemelerinin yasal süresi içinde yapılması,

h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Sigortasız işçi çalıştırmadığı veya sigortaya bildirmiş olduğu işçiyi fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının sağlanması gerekmektedir.

2-Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla süre ile kayıtlı olmaması

Söz konusu destekten faydalanabilmesi için, sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aylık dönemde, gerek işe alındığı işyerinden, gerekse, farklı bir işyerinden 4/a kapsamında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla süre ile kayıtlı olmaması gerekmektedir.

İşe alınacak sigortalının son üç aylık dönemde;

- 4-c (memur) sigortalısı olması,

Halinde bu şartı sağlamadığı kabul edilecek ve teşvik kapsamına alınmayacaktır.

Diğer yandan işe alınacak sigortalının son üç ay içinde;

- Aday çırak, çırak veya işletmelerde mesleki eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

- Mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç sınırının otuz katından fazla olmaması nedeniyle 22, 43, 49 ve 50 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

- Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle, 25, 44 veya 46 nolu belge türü seçilmek suretiyle,

düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde geçen süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, son altı aylık süre zarfında işten ayrılış nedeni;

-19- Mevsim bitimi,

olarak bildirilen sigortalılar söz konusu teşvikten faydalanamayacaklardır.

3-İşyerinin özel sektör işverenine ait olması

Söz konusu teşvikten faydalanabilmek için, işyerinin özel sektör işverenlerine ait işyeri olması veya Ek-9 kapsamında Ev Hizmetlerinde 10 Günden Fazla Bildirim Yapılan işyeri olması gerekmektedir.

Teşvikten 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3' üncü maddesine göre istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine göre yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı faydalanılamayacaktır.

4-Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

İşe alınan sigortalıların aynı işyerinden Aralık-2016 döneminde verilmiş olan aylık prim hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.

a) Aralık-2016 döneminde bildirim yapılmamışsa;

Aralık/2016 döneminde SGK’ ya bildirim yapılmamış olması durumunda 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı sıfır olacağından Kanunda aranılan diğer şartların sağlanması kaydıyla destek kapsamına giren tüm sigortalılar için teşvikten faydalanılacaktır.

b) 1/6/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri;

2016 yılına ait herhangi bir bildirim olmadığından, söz konusu işyerlerinde işyerinin tescil edildiği tarihten itibaren ve destek tutarının tamamı kadar bu destekten yararlanabileceklerdir.

5-Sigortalı Sayısının Belirlenmesi

Çalışan sayısının hesabında, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar ile çeşitli nedenler sebebiyle ay içinde sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Ancak, söz konusu işyerinde çalışmakta olan, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler ile üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler dikkate alınmayacaktır.

2016- Aralık dönemindeki toplam sigortalı sayısının hesabında ve 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının hesabında alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar da sayıya dahil edilecektir.

İşverenlerce kendiliğinden, mahkeme kararıyla, diğer kamu kurum-kuruluşlarınca düzenlenen belgelere veya Kurumun denetim elemanlarınca düzenlenen raporlara istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-Bildirge sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibariyle hesaplanan toplam sigortalı sayısını veya ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

6-Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ ya verilmesi

2017/ Haziran ila 2017/ Aralık arasındaki aylara ilişkin yasal süresi dışında geriye yönelik düzenlenen asıl veya ek belgelerden dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır.

7-Teşvikten faydalandırılamayacak sigortalılar

Teşvikten, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim ve staj görenler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılanlar, İş Kur eğitimlerine katılan kursiyerler, harp malulleri ile vazife malullerinden yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlar, yalnız işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurtdışında çalışanlar, yarım çalışma ödeneği alanlar, iş kaybı tazminatı alanlar, hakkında uygulanamayacaktır.

8-Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme ilamına istinaden,  1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Böyle bir tespitin gerçekleşmesi durumunda, işveren desteğinden yararlanılmış olması halinde yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Bununla birlikte, Kuruma bildirilmiş olan sigortalıların, bildirim tarihlerinden sonraki prim ödeme gün sayısını veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten diğer şartları sağlamaları kaydıyla yararlanabileceklerdir.

Söz konusu kurallar alt işverenlerle ilgili olarak tespit yapılması halinde de hem alt hem de asıl işveren için geçerli olacaktır.

9-İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak destek tutarının hesaplanması

Destek kapsamında kalan sigortalılar için destekten faydalanılacak ayda bildirilen gün sayısının 22,22 Lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar destek tutarını oluşturacaktır.

Bu şartlar altında asgari ücret düzeyine kadar teşvikten faydalanmak mümkün olacak, bunun üzerindeki ücret seviyesinde aradaki farktan dolayı söz konusu teşvikten faydalanılamayacaktır.

10- Alt işvereni bulunan işyerleri ve alt işverenlerle ilgili işlemler

Söz konusu teşvikten, alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,

-Asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

-Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016/ Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olması,

gerekmektedir.

11- Diğer teşvik ve desteklerle birlikte faydalanma

Bu kapsamdaki teşvikten diğer teşvik ve desteklerle birlikte faydalanmak mümkün olmadığından işverenlerin sigortalıların ücret seviyelerine ve sağlayacakları faydaya göre seçim yapmaları gerekmektedir.

12- Destekten faydalanma usulü ve başvuru

İşverenlerin söz konusu destekten faydalanabilmeleri için e-bildirge sisteminden “4447/Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü vasıtasıyla sigortalıları tanımlamaları gerekmektedir. Tanımlama sırasında sistem tarafından şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilecek ve onay verilmesi halinde işverenlerce SGK Müdürlüklerine ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek olmayacaktır.

Ancak, işverenlerin cari ayda bildirge düzenlerken, sigortalının 2016-Aralık dönemine ilave olduğunu veya 2016 yılının ortalamasına ilave olduğunu kendilerinin hesaplamaları gerekmektedir. Söz konusu destekten 687 kanun numarasıyla bildirge düzenlemek suretiyle faydalanılacaktır.

13- Diğer Hususlar

5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanabilmesi için gerekli şartlar, özel sektör ve bu işverenlere ait işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.

Söz konusu teşvikten faydalanmak için muvazaalı bir işlem yapıldığının tespit edilmesi durumunda, ilgili tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır

 

pwc

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi