ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUĞU

ÖZEL ALACAKLAR

İLGİLİ MEVZUAT

AÇIKLAMA

Ortaklar, şirket borçlarından sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirkete karşı sorumludurlar.

Yeni TTK md. 329

Taahhüt ettiği sermaye borcunu ödeyen ortak özel borçlardan sorumlu değildir.

KAMU ALACAKLARI

 

 

Ortaklar, kamu borçları için taahhüt ettikleri esas sermaye tutarı oranında sorumludurlar.

Yeni TTK md. 329

Taahhüt ettiği sermaye borcunu ödeyen ortak kamu borçlarından sorumlu değildir.

 

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

ÖZEL ALACAKLAR

İLGİLİ MEVZUAT

AÇIKLAMA

Yönetim Kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar (Genel Sorumluluk).

Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca “belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması” ve “sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi” şeklinde belirlenen özel sorumluluk hallerinden doğan zararlardan da kusurlu olmaları ya da durumu bilmeleri şartıyla sorumlu olacaklardır.

Her ne kadar Yönetim Kurulu üyelerinin zararlar nedeniyle tazmin yükümlülükleri var ise de doğrudan alacaklar için takip edilmeleri mümkün değildir.

Yeni TTK md. 553

Yeni TTK md. 549 Yeni TTK md. 550

Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar (Genel Sorumluluk).

Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz (Genel Sorumluluk).

KAMU ALACAKLARI

 

 

Anonim Şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarından Yönetim Kurulu üyeleri tüm şahsi mal varlıkları ile sorumlulardır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mükerrer md. 35

Vergi Usul Kanunu md. 10

Yönetim kurulu üyeleri bu sorumluluktan doğan borçları için bütün malvarlıkları ile sorumludur.

Takibin, yönetim kurulunda temsilcisi bulunan tüzel kişiye yönlendirilmesi, onun malvarlığından da vergi alacağının temin edilememesi halinde, yine onun yönetim kuruluna gidilmesi gerekir.

Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumludur.

 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi