BA-BS BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN CEZALAR

BA-BS BİLDİRİM FORMU UYGULAMASI VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN CEZALAR 

I-GİRİŞ

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350[1] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362[2] ve 381[3] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Daha sonra yayınlanan 396[4] Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba-Bs Bildirim Formlarının 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden tespit edilmiştir. Bu tebliğden sonra yayımlanan 418[5]Sıra Nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 396 Sıra Nolu Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

Bu çalışmamızın konusunu, 2010 yılı ve sonrası Ba-Bs Bildirim Formu uygulaması oluşturacaktır. Çalışma yapılırken kanun, genel tebliğ, iç genelge, özelge ve yargı kararlarından yararlanılmıştır.

II-BA-BS BİLDİRİM FORMU UYGULAMASINA TABİ MÜKELLEFLER

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alım ve satışlarını Ba-Bs Bildirim Formu  ile bildirimde bulunmak yükümlülüğündedir.

Bununla beraber;

-Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır. Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.

-Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

-Serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.

-Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.

-Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

-İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.

III-BA-BS BİLDİRİMİNE KONU ALIŞ VE SATIŞLAR

Mükelleflerin  bir aylık dönemde bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile  bildirilecektir.

Mal ve/veya hizmet alış ve satışları aşağıda yer alan belgelerdeki tutarlar olacaktır.

-Fatura,

-İrsaliyeli fatura,

-Serbest meslek makbuzu,

-Müstahsil makbuzu,

-Gider pusulası,

-Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi,

-Sigorta komisyon gider belgesi,

-Yolcu bileti.

5.000 TL’lik haddi aşan aşağıdaki faturalar da bildirime dahil olacaktır.

-Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt  tutarlar dikkate alınacaktır.

-Mal ve hizmet alış veya satışına ait vade farkı ve kur farkı faturaları bildirime dahil edilecektir.

-Mal alışlarına ait iade faturaları satıcı veya alıcı tarafından bildirime konu edilecektir.

-Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

-Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

-Döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapılan döviz alış-satışları Ba ve Bs bildirim formlarına dahil edilmeyecektir..

-Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Özelgeler

Depozitolu ürün bedelleri için düzenlenen faturaların Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir[6].

Tekel ürünlerinin perakende satışlarını belgelendirmek için gün sonunda muhtelif müşteriler ibareli tek bir fatura düzenlenmesi ve  düzenlenen fatura tutarının kdv hariç  5.000-TL’yi geçmesi durumunda Bs formu ile bildirilecektir[7].

İthalatta verginin matrahını oluşturan tutar gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba’nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir[8].

Hal komisyoncuları tarafından düzenlenen satış faturalarında, her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere aylık toplam satış tutarının, KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir[9].

Tüccarlar, haldeki komisyoncu tarafından malların satışı sonrasında adına düzenlenen faturada yer alan, malın toplam bedelinden komisyon masrafları (Komisyon ücreti, Komisyon KDV’si, Stopaj, Hal Rüsumu, Bağ kur kesintisi vs.) çıkarıldıktan sonra kalan tutarı, malın satış bedeli olarak (hal komisyoncunun bilgileri yazılarak) Form Bs’de bildireceklerdir. Aynı faturada yer alan, komisyon bedelini ise hizmet alımı olarak (hal komisyoncunun bilgileri yazılarak)  Form Ba’da bildirecektir.

Haldeki komisyoncular ise, faturadaki toplam mal bedelinden, komisyon masrafları (Komisyon ücreti, Komisyon KDV’si, Stopaj, Hal Rüsumu, Bağ kur kesintisi vs.) çıkarıldıktan sonra kalan tutarı, malın alış bedeli olarak (tüccar bilgileri yazılarak) Form Ba’da bildireceklerdir.

Ayrıca, faturada yer alan komisyon bedelini ise hizmet satımı olarak (tüccar bilgileri yazılarak) Form Bs’de bildireceklerdir. Komisyoncular tarafından düzenlenen satış faturalarında, her müşteri için ayrı ayrı olmak üzere aylık toplam satış tutarının, KDV hariç 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Bs formuna dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir[10].

Hava yolu şirketlerine ait uçak biletleri satışı karşılığında alınan komisyon bedelleri acentelerin  hâsılatını  oluşturmaktadır.  Acenteniz tarafından ilgili havayolu şirketinden kazanılan (servis ücreti) komisyon bedeli için fatura düzenlenmesi gerekmekte olduğundan, bir ay içerisinde düzenlenen faturaların katma değer vergisi hariç toplam tutarı, 5.000 TL ve üzerinden olması halinde Bs bildirim formuna dahil edilerek bildirilmesi gerekmektedir[11].

Gerçek kişilere yapmış olduğunuz aylık kira ödemelerinin, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen tutarı aşması halinde, 268 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici belgelere dayandırılarak, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bildirilmesi gerekmektedir[12].

Şirketiniz tarafından Finansal Kiralama Kanunu kapsamında satın alınan ve belli bir kira bedeli karşılığında kiralanan ekipmanlara ilişkin sigorta poliçe bilgilerinin, Form Ba ile bildirilmesi gerekmektedir[13].

Nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışlarının KDV hariç 5.000-TL ve üzerinde olması halinde nihai tüketicinin T.C. Kimlik Numarası belirtilerek Bs bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir[14].

Kira ödemeleri karşılığında alınan banka dekontunun, Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir[15].

IV-BA-BS BİLDİRİM FORMU BİLDİRİM ZAMANI

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00′e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

Aylık dönemler,  belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir.

Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

Mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, üç ay eklenir.

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir.

Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru tarafından verilecektir.

-Birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına birleşilen kurum, devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum,  tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından, takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Özelgeler

Mal ve hizmet alımlarında faturanın düzenlendiği tarih itibariyle ilgili dönem Ba formlarında bildirilmesi gerekmektedir[16].

V-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI

Ba ve Bs bildirim formları vergi idaresine elektronik ortamda verilir. Bildirim formları  posta veya elden verilmesi halinde bu bildirimler kabul edilmez. Bildirimleri mükellefler göndereceği gibi mükelleflerin serbesr muhasebeci mali müşavirleri veya yeminli mali müşavirleri de gönderebilmektedir.

Vergi dairesi değişen mükellefler, bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine göndereceklerdir.

Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir. Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

Diğer taraftan, birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111″, ihracat işlemlerinde ise “2222222222″ olarak kodlanacaktır.

Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

Aynı şekilde, bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları da birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.

Diğer taraftan, serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan,  ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki Alış ve satış bilgileri hariç) tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

Ba ve Bs bildirim formlarının Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak “ülke kodu” bilgileri 396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde[17] yapılan duyuruya göre, mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılmıştır. Bildirim formlarında mal veya hizmet alış/satışı yapılan mükelleflere ait vergi kimlik/T.C. Kimlik numaralarının hatalı yazılması ve Ba bildirim formlarında geçmiş dönemlerde terk etmiş (faaliyeti sona ermiş) mükelleflerden alım yapıldığının bildirilmesi durumlarında, bildirimler mükelleflerce onaylanmadan önce kendilerine uyarı mesajı verilecektir. Bu nedenle, bildirimlerin mükellefler tarafından gönderilmesi esnasında, kendilerine gelen uyarı mesajlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri, mesajlardaki uyarılar doğrultusunda bildirimlerini tekrar düzenleyerek, onaylamak suretiyle göndermeleri gerekmektedir. Uyarı mesajlarına rağmen bildirimlerinde hatalı vergi kimlik/T.C. Kimlik numarası bulunan ve/veya geçmiş dönemlerde terk etmiş mükelleflerden alım yaptığını bildiren mükellefler, haklarında işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları vergi dairelerine sevk edileceklerdir.

449 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, geçmişe yönelik mükellefiyet tesis edilenlere elektronik ortamda beyanname ve bildirimlerin verilmemesi nedeniyle, söz konusu beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

V-BA-BS BİLDİRİM FORMU İLE İLGİLİ CEZALAR

Bildirimlerin Süresinde veya Tam Olarak Verilmemesi

Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2014 Takvim yılında 1.200 TL (2013Takvim yılında 1.200 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bildirimlerin Düzeltilmesi

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacak olup, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır. 2014 için uygulanacak ceza 1200.-TL ‟nın 1/5‟i olan 240.-TL dir.

Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Mezkûr formlar ile gönderilen bilgilerde yer alan bazı eksiklik veya hataların, bu formlarla alınan bilgilere göre yürütülen analizleri olumsuz etkilemediği dikkate alındığında, tebliğlerde ifade edilen “eksik veya yanıltıcı bildirim” kapsamında değerlendirilmemesi ve bunlardan dolayı mükellefler adına cezai işlem uygulanmaması gerekmektedir[18].

Buna göre;   

- Mükelleflerin bildirimde bulunurken, “Vergi Kimlik” ve “T.C. Kimlik” numaralarını doğru yazmaları kaydıyla alım-satım yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/unvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar,

- Aylık yapılan her bir bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışları için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin           % 10′unun altında kalan tutar hataları, (örneğin, A Limited Şirketi B Anonim Şirketinden Haziran 2012 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000 TL olarak bildirmiş, B Anonim Şirketi ise aynı dönemde A Limited Şirketine olan satışlarını 8.400 TL olarak bildirmiştir. İki mükellefin bildirimleri arasındaki fark 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yıllar için belirlenen ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece uygulanacak had olan 5.000 TL’nin  % 10′unun altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai müeyyide tatbik edilmeyecektir.)

-”Belge Sayısı” bölümünde alım-satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar, eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyecek ve cezai işlem yapılmayacaktır.

Alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin “Vergi Kimlik” veya “T.C. Kimlik” numaraları bölümlerinde yapılan eksik veya hatalı bildirimlerle, yukarıda sayılanlar dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı ise 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir.

Diğer taraftan, ‘Form Ba-Bs Karşılaştırma Ekranlarından’ alıcı ve satıcı mükelleflerin bildirimlerinde farklılık olduğunun anlaşılması hâlinde, doğrudan mükellefler adına ceza kesilmesi yoluna gidilmemesi, farklılığın hangi mükellefin yaptığı hatadan kaynaklandığının ortaya çıkarılması bakımından mükellefler nezdinde gerekli araştırmaların yapılması ve neticede cezanın ‘eksik veya yanıltıcı bildirimde’ bulunduğu tespit edilen mükellef adına kesilmesi gerekmektedir.

Danıştay Kararları

Geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde vergi mükellefiyeti tesis edilmesi halinde, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemler için elektronik ortamda beyanname vermesi hukuken ve fiilen mümkün olmayan mükellef adına beyanname verme yükümlülüğünün ihlali nedeniyle ceza kesilemeyeceği hk[19].

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355′inci maddesinin 2′nci fıkrasındaki yazılı bildirim şartı yerine getirilmeksizin (01.08.2009 tarihinden önceki dönemlerle ilgili) , elektronik ortamda beyanname verilmediğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük cezasında, hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.[20]

VI-SONUÇ

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin KDV hariç 5.000 TLyi aşan mal ve hizmet alımları “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs)” ile Vergi idaresine bildirmek zorundadırlar.

Bu bildirim uygulamaları genel tebliğ bazında yürütülmektedir. Uygulamada ortaya çıkan sorunlar yine genel tebliğ, iç genelge ve özelgeler ile giderilmeye çalışılmaktadır. Uygulanan cezaların yargıya intikal ettirilmesinde de yargının verdiği kararlar bulunmaktadır.

Bu çalışmada bize göre önemli görülen Ba Bs konuları genel tebliğ, iç genelge, özelge ve yargı kararları dikkate alınarak açıklanmaya çalışılmıştır.

 

Erdoğdu ÖZ

Yeminli Mali Müşavir

 


[1] 21/07/2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[2] 17/08/2006 tarih ve 26262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[3] 06/02/2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

[4] 04/02/2010 tarih ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[5] 09/09/2012 tarih ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[6] Kütahya Defterdarlığı 27/09/2013 tarih ve 61504625-3191/1711-30

[7] Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı 28/06/2013 tarih ve 97338759-105[2013-03]-49

[8] Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 15/07/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-14-31

[9] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 08/06/2011 tarih ve  B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-669

[10] Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı 02/06/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-16-17

[11] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 30/11/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-8166-723

[12] Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 11/11/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK 257-47

[13] İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 20/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-307

[14] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 11/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7991-538

[15] Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 10/08/2010 tarih ve  B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7973-535

[16] Muş Defterdarlığı 28/03/2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.49.10.00-VUK-1-1

[17] https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

[18]11/06/2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.30/105[Mük.Md.355]-636/62760 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi 2012/1

[19] Danıştay 4.Dairesi 07/02/2013 E.2012/6286 K.2013/462

[20] Danıştay Vergi D.Gen.Kurulu  12/12/2012 tarih ve E.2012/327, K.2012/429

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi