Elektronik Tebligat – E-Tebligat Zorunluluğu hk.

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?

E-Tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce E-Tebligat sistemini kullanmak için bildirimde bulunan mükelleflerimize 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecektir.

E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?

E-Tebligat başvurusunu, mükelleflerimiz, bizzat kendisi veya kanuni temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi E-Tebligat ile ilgili işlemleri yapmak üzere özel yetki içeren noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de yapılabilir.

E-Tebligat Yapıldığından Nasıl Haberdar Olurum?

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya bildirilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır.

E-Tebligat Sisteminde Hangi Bilgilere Ulaşabilirim?

E- Tebligat sisteminde, Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenerek gönderilen belgeler ile bu belgelere ait gönderim tarihi, tebliğ tarihi gibi bilgilere ulaşılabilir.

E-Tebligat Sistemi ile Gönderilen Belgeler Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmaz.

E-Tebligat Bildirimindeki Bilgilerimi Değiştirebilir miyim?

Mükelleflerimiz https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak daha önce bildirim ile bildirdikleri elektronik ortamdaki mevcut bilgilerini güncelleyebilirler.

E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim?

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerimiz zorunlu olmadıkça sistemden çıkmaları mümkün değildir. Bu zorunluluk halleri; ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi hallerdir.

E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır?

E-Tebligat sistemine dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz, süresinde bildirimde bulunmaz ise Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır. Bu mükelleflerimize re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi tebliğ edilerek E-Tebligat gönderimi başlatılır.

Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılabilir?

Kurumlar vergisi mükellefleri ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcilerihttps://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak tüzel kişiliğin Elektronik Tebligat sistemine gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, tüzel kişiliğe hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler. hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.

Tüzel Kişi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıdır?

Kurumlar vergisi mükellefleri Elektronik Tebligat sistemine 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekir. Ancak kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuru yaparak kullanabilirler.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilir?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan Kurumlar Vergisi mükellefleri 01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekir.

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabilirler.

Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da başvurabilirler.

01.01.2016 Tarihinden İtibaren İşe Başlayanlar Sisteme Ne zaman Başvurabilir?

E-Tebligat uygulamasının zorunluluğunun başlayacağı 01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükelleflerinin işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

Gerçek Kişi

E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıyım?

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki yönden kazanç elde edenler, 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Fakat kazançları basit usulde tespit edilenler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri bulunan mükelleflerimiz ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilirim?

Gerçek kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine girerek;

  • İnternet vergi dairesi şifresi olanlar “kullanıcı girişi” ekranından kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile,
  •  İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile,

E-Tebligat sistemine başvurabilirler.

Ayrıca gerçek kişiler, kağıt ortamında doldurdukları Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bizzat vergi dairesine giderek başvuruda bulunabilirler.

01.01.2016 Tarihinden İtibaren İşe Başlayanlar Sisteme Ne zaman Başvurabilir?

E- Tebligat uygulamasının zorunluluğunun başlayacağı 01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmaları  gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi