İç Yönerge ve Temsil İlzam Kararı

Öncelikle Şirket Sözleşmenizin “TEMSİL VE İLZAM” maddesinde “Türk Ticaret Kanununun 367.maddesine göre şirket yönetimi kısmen veya tamamen 3.kişiye devretmeye yetkili kılınabilir”. şeklinde hüküm bulunmalıdır.   Eğer yoksa “TEMSİL VE İLZAM” maddesi ile ilgili Sözleşme değişikliği yapılıp, genel kurul onayına sunulup tescil edilmelidir. Sözleşme değikliği tescili ile eş zamanlı olarak aşağıdaki kararların da tescili mümkündür.

 

 

Not: 1.kararın her sayfası müdürler/ortaklarca imzalanacak, Noter tasdikine gerek yoktur.

 

1.KARAR/İÇ YÖNERGE

 

…………………  ŞİRKETİ

Olağanüstü Genel kurul /Müdürler Kurulu kararı

Karar no                        :

Karar tarihi                  :

Toplantıya katılanlar  :

Toplantı konusu           : T.T.K’ nun 367–371–629 Maddeleri uyarınca sınırlı Yetki  ve Temsil İlzama ait şirket İç Yönergesinin Belirlenmesi

 

……………….. şirketi (“Şirket) ünvanlı şirketimizin T.T.K’nun 367–371–629. maddesi uyarınca Aşağıda yazılı sınırlı Yönetim ve Temsil İlzama ait şirket İç Yönergesinin kabul edilmesine, Ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 ………………………. ŞİRKETİNİN 1.  NO’LU İÇ YÖNERGESİ

Şirketin Temsil ve İlzamına İlişkin Sınırlı İmza yetkileri Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.         

GENEL MÜDÜR/İDARİ İŞLER ve İŞ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ

Şirketimizi; Kolluk kuvvetleri (Polis, Jandarma, Gümrük Muhafaza, Orman Muhafaza ve benzerleri) Cumhuriyet Savcılıkları, Mahkemeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etmek, şikayette bulunmak ve şikayetten feragat etmek gibi talepleri de kapsamak üzere şirket menfaatlerinin gerektirdiği tüm talep ve başvurularda bulunmaya, bu talep ve başvurulardan gerektiğinde vazgeçmek, İmar ve İnşaat işleri Müdürü ile birlikte Çevre Kanunu ve diğer Cevre koruma mevzuatı için gerekli olan önlemleri almak ve uygulamak.

       

 Şirketin tüm bina bakım, tadilat ve inşaat işlerinin imar mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, bu amaçla Belediyeler ve diğer idari kuruluşlar nezdinde gerekli müracaatları yapmak, izinleri almak ve uygulamasını sağlamakla yükümlüdür. İnşaat, tadilat ve tamirat işlerinin mevzuata uygun olmamasından kaynaklanan tüm idari ve cezai sorumluluklar tek başına İmar ve İnşaat işleri Müdürüne aittir. İnşaat işleri departmanın da çalışabileceği personeli seçmek, kendine bağlı personelin çalışma şekli ile mesai saatlerini belirlemek, kendine bağlı personelin her türlü eylem ve davranışını kontrol etmek, kendisine bağlı personelin firmaya ve/veya 3. kişilere karşı vereceği zararları önlemek gerekli tedbirleri almak, inşaat faaliyetleri sırasında gerek şahsına, gerek yakın akrabalarına, gerekse de 3. kişilerin menfaatine hareket ederek veyahut menfaat sağlayıcı eylem, tavır, seçimlerden kaçınmak, gerek menfaat sağlayıcı gerekse de firmanın zararına olacak inşaat faaliyetleri yapması halinde doğacak zarardan ve ortaya çıkacak menfaatten tek başına firmaya veyahut 3. kişilere karşı sorumlu tutulacağının bilincinde olmak, hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmek.  Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının üyesidir. 

 

İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak, İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak,Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek,İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak, İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek, İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak, İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak, Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak,İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlamak ve uygulamak, Yıllık çalışma planını işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmelikte belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,Birden fazla madde veya etkenin aynı anda işyerinde bulunmasından dolayı ortaya çıkabilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda değerlendirmek ve Şirketimizi diğer tüm İş Güvenliği Konusunda yönetmek. Şirket bünyesinde ağır işlerde çalışacak personeli işin niteliğine göre seçmek, personelin firmaya ve / veya 3. kişilere  karşı vereceği zararları önlemek gerekli tedbirleri almak, şirket faaliyetleri sırasında gerek şahsına, gerek yakın akrabalarına, gerekse de 3. kişilerin menfaatine hareket ederek veyahut  menfaat sağlayıcı eylem, tavır, seçimlerden kaçınmak, gerek menfaat sağlayıcı gerekse de firmanın zararına olacak faaliyetleri yapması halinde doğacak zarardan ve ortaya çıkacak menfaatten tek başına firmaya veyahut 3. kişilere karşı sorumlu tutulacağının bilincinde olmak, hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmek. Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarının üyesidir. 

 

 

MUHASEBE /FİNANS MÜDÜRÜ

Şirketin kabul görmüş ilkelere göre tek düzen hesap planına uygun şekilde muhasebe sisteminde kayıtların tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek, Kaydı yapılan evrakların belge

ve bilgilerinin tam olmasına dikkat etmek ve bu evrakların uygun şekilde saklanmasını

sağlamak, Mali tabloların aylık takibini yaparak işletmenin aylık maliyetleri hakkında

yönetime bilgi vermek ve bu konuda mali politikalar geliştirmek, Şirketin Muhasebe işlerinden ve kayıtlarından sorumlu olmak üzere, Vergi Daireleri, Defterdarlık, Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Sicil Memurluğu,  Özel İdareler ve belediyelerde ve tüm resmi ve hususi dairelere hitaben yazılacak yazı tutanak kurumlara verilecek bilumum beyannameleri tanzim ve imzalamak, ticari defter ve belgeleri tasdiklettirmek ve gerektiğinde ilgili makamlara ibraz etmek, her türlü vergi cezalarından dolayı vergi itiraz komisyonlarında temyiz uzlaşma ve takdir komisyonlarında şirketi temsil ile bu komisyonlarda hak ve menfaatlerimizi savunarak gerektiğinde uzlaşma talebinde bulunmak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Defterdarlık, Vergi daireleri ve benzeri kurum ve kuruluşlara aylık prim ve hizmet belgesinin, aylık, üç aylık ve yıllık beyannamelerin internet ortamında verilebilmesi için şirket nam ve hesabına bu kuruma başvuruda bulunmak, e-bildiride, e-beyanname sözleşmelerini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin zarfını kurumdan imza karşılığında teslim alınmak ve tüm vergi yasaları, Sosyal Güvenlik Yasası ve Diğer Yasaları ve Mevzuatlar doğrultusunda şirketimizi idare ve temsil etmek, şirketimizin muhasebe ve idari departmanları arasında koordinasyonunun sağlamak, şirketimizin tüm faaliyetleri sırasında yapılan mal ve hizmet alışları ile ilgili şirketimize kesilen tüm faturaların alınması, kullanılması, kontrolü ve onayı ile bunların şirket defter ve kayıtlarına işlenmesi, mal ve hizmet satış faturalarının düzenlenmesi, kontrolü ve onayı ile kayıtlara geçirilmesi, Vergi Daireleri, Belediyeler, Defterdarlık, Sosyal Güvenlik Kurumu ve benzeri kurum ve kuruluşlara verilmesi gereken her türlü beyanname, bordro, bildirge ve benzeri bildirileri gerektiğinde ve süresinde düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gerek elden gerekse elektronik ortamda düzenleyip vermek, her türlü defter, kayıt ve belgenin düzenli olarak tutulmasını ve yasalar çerçevesinde muhafazasını sağlamak. Muhasebe faaliyetleri sırasında gerek şahsına, gerek yakın akrabalarına, gerekse de 3. kişilerin menfaatine hareket ederek veyahut menfaat sağlayıcı  eylem, tavır, seçimlerden kaçınmak, gerek menfaat sağlayıcı gerekse de firmanın zararına olacak işlemlerde yapması halinde doğacak zarardan ve ortaya çıkacak menfaatten tek başına firmaya veyahut 3. kişilere karşı sorumlu tutulacağının bilincinde olmak, hukuki ve cezai sorumluluğu  üstlenmek.

       

 

PERSONEL MÜDÜRÜ

ŞİRKETİN Personel işlerinde sorumlu olmak üzere, İş başı yapan personelin iş başı eğitimini almasını sağlamak, Personel müdürlüğündeki tüm resmi işlemleri kontrol etmek, Personel bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak, Personelin ihtiyacı olan eğitimleri tespit ederek gerekli eğitimin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilmesini sağlamak, Personeli ilgilendiren tüm bölümlerin kontrolünü yapmak, Tüm  personel sorunları ile ilgilenerek çözüm getirmek. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bölge Çalışma Müdürlüğü, İş kur Bölge Müdürlüğü ve Diğer Tüm Resmi ve özel kurum ve Kuruluşlara hitaben yazılacak yazı tutanak kurumlara verilecek bilumum beyannameleri tanzim ve imzalamak, bu kurum ve kuruluşlara verilecek aylık prim ve hizmet belgesinin, aylık, üç aylık ve yıllık beyannamelerin internet ortamında verilebilmesi için şirket nam ve hesabına bu kuruma başvuruda bulunmak,            e-bildirie, e-beyanname sözleşmelerini imzalamak, kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresinin zarfını kurumdan imza karşılığında teslim almak, işçilere ilişkin ücret bordrolarını hazırlamak, çalışan personele ilişkin şahsi sicil dosyalarını düzenli bir şekilde tutmaya, hizmet akdinin yapılması ve feshine ilişkin tutulması gereken evrak ve belgeleri düzenlemek ve saklamak, İş kazalarında gerekli olan evrak, beyan ve taahhütnameleri imzalamak, işçilere ihtarname keşide etmek ve İş Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası ve Diğer ve ilgili diğer Mevzuatlar doğrultusunda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve benzeri bütün kurum ve kuruluşlara şirketimiz adına verilmesi gereken her türlü beyanname, bildirge ve başvuruları gerek elden ve gerekse elektronik ortamda düzenleyip  vermek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak teftişlere katılmak ve bu teftişlerde şirketi temsil etmek.

ORTAKLAR

……                                                                

                                  

 

                              

 

2.KARAR

 

(Noter tasdikli olacaktır.)

 

 

 

 

                                               ………….  ŞİRKETİ

Genel Kurulu kararı/müdürler Kurulu kararı

Karar no                        :

Karar tarihi                  :

Toplantıya katılanlar  :

Toplantı konusu            :    Şirketin Temsil ve İlzamı ve İç Yönerge çerçevesinde yetkili atanması Hakkında,

Şirket Ortaklar Genel kurulu toplanarak aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır;

Şirket Müdür/müdürler Kurulunun  iş bölümü görev, sorumluluk temsil yetkisi dağılımı kapsamında;

1-…………tarihinde ….süre ile seçilen Müdür/Müdürlerimizin yetkilerinin ;şirket müdürü/müdürleri………………. …… ’nin müşterek/münferit olarak şirket kaşesi veya ünvanı üzerine atacakları  imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine, şeklinde devamına ;

2- Aşağıdaki kişilerin karşılarındaki sıfatları ile atanmalarına, ve Yetkilerini …………. Tarihinde tescil edilen ………. Tarih ve … sayılı iç yönergedeki çerçevesinde kullanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

……………………… : Genel Müdürü

T.C.Kimlik No:.........................., Adres:.............................

...................................: Muhasebe/Finans Müdürü

T.C.Kimlik No:.........................., Adres:.............................

...................................: İş Güvenliği veya Personel Müdürü

T.C.Kimlik No:.........................., Adres:.............................

ORTAKLAR

İMZA İMZA İMZA

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi