İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.

İndirimli orana tabi teslimlerle ilgili olarak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların Ocak ayı KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekiyor.

Bilindiği üzere indirimli orana tabi teslimler nedeniyle doğan KDV iade alacaklarının işlemlerin gerçekleştiği takvim yılı içerisinde mahsup yoluyla iadesinin talep edilmesi mümkündür. Cari yıl içerisinde mahsuben iade talebinde bulunan mükellefler, KDV beyannamelerinde iadesini talep ettikleri tutarı devreden KDV tutarından düşüp iade edilecek KDV satırına yazmaktadırlar.

Yılı içerisinde iadesi talep edilen KDV iade alacaklarının aynı yıla ait vergi ve diğer borçlara mahsup edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde mahsubu yapılmayan KDV iade alacaklarının izleyen yılda yıllık iade yoluyla yeniden iade konusu yapılması mümkündür. Yıllık iade uygulamasına konu edilmeyen tutarların izleyen yıl borçlarına mahsup yoluyla veya nakden iade edilmesi ise mümkün bulunmamaktadır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği uyarınca; indirimli orana tabi teslimlerin gerçekleşmiş olduğu cari yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da iadesi gerçekleşmeyen iade alacaklarının, en erken iade talebinin yapıldığı dönemi izleyen dönemde, en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede "indirimler" kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu "İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV" satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden KDV tutarına dahil edilmesi gerekmektedir.

Yıl içerisinde talep edilip de iadesi gerçekleşmeyen tutarların yukarıda belirttiğimiz şekilde devreden KDV hesabına dahil edilmesi, söz konusu tutarlar itibarıyla iade talebinden vazgeçildiği anlamına gelecektir.

Devreden KDV tutarına dahil edilen bu tutarlar, yıllık iade uygulaması kapsamında yeniden iade konusu yapılabilecektir.

Bu nedenle 2015 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade talebinde bulunulup da mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarların en geç 2016 takvim yılı Ocak vergilendirme dönemi KDV beyannamesinin ilgili satırına yazılması gerekmektedir.

Bu işlemin yapılmamasının nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde bir belirleme yapılmamıştır. Ciddi bir problemle karşılaşmamak için yapılan düzenlemeye titizlikle uyulması yerinde olacaktır

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi