İnternet reklam yüzde 15 stopaj nasıl uygulanacak?

İnternet reklam vergisi nasıl uygulanacak? Adwords, Facebook vb. yüzde 15 vergi kesintisi uygulaması. Google stopaj, Facebook stopaj yüzde 15 kesinti nasıl uygulanacak?

Bildiğiniz gibi 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkralarında sayılan kişi ve kurumlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri 01.01.2019 tarihi itibariyle vergi kesintisi kapsamına alındı.

Kimler Yüzde 15 Vergi Kesintisi Yapacak?

Kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilere, internet ortamında reklam hizmeti almaları halinde bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verene ve hizmetin verilmesine aracılık edenlere yapacakları ödemeler üzerinden stopaj yapma zorunluluğu getirildi.

Ödeme yapılan kişinin mükellef olmaması durumunda dahi stopaj yapılacaktır. Karara göre, internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere bu hizmetlere ilişkin olarak yapılacak ödemelerden, kendisine ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacaktır.

Kesinti Yapılacak Vergi Oranları

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacak. Aynı şekilde, Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14593 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle de internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetin verilmesine aracılık eden dar mükellef kurumlara bu hizmetlerine ilişkin olarak yapılan ödemeler üzerinden yapılacak stopaj oranı yüzde 15 olarak belirlendi. Karar ile ayrıca tam mükellef kurumlara yapılan ödemelerden yapılacak kurumlar vergisi stopajı oranı da belirlenmiş olup Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine ilişkin 2009/14594 sayılı BKK’da yapılan değişlikle oran yüzde 0 olarak belirlendi. Dolayısıyla, internet ortamında reklam hizmetini verenlerin veya bu hizmete aracılık edenlerin tam mükellef kurum (kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar) olmaları halinde, bunlara yapılacak ödemeler üzerinden yüzde 0 oranında stopaj yapılacak. Hizmete aracılık edenin tam mükellef kurum olması fakat hizmeti verenlerin dar mükellef olması ve ödemenin de hizmete aracılık eden aracılığıyla yapılması halinde, hizmete aracılık edene yapılan ödemeler üzerinden ödemeyi yapanlarca yüzde 0; hizmete aracılık eden tarafından hizmeti veren dar mükellefe yapılan ödeme üzerinden de hizmete aracılık edenlerce yüzde 15 oranında stopaj yapılacak.

Vergi Kesinti Uygulaması Nasıl Yapılacak?

Uygulamada üstteki kriterlere göre eğer stopaj kapsamına giren reklam hizmeti alındıysa yapılacak işlem reklam bedelinin hesaplanmasının ardından yüzde 15 kesinti yapılarak reklam ödemesinin reklam hizmeti verene yapılması ve hesaplanan kesintinin aylık veya 3 aylık muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödeme yapılması şeklinde olacaktır. Aynı şekilde bu kapsama girip kesinti yapılmayacak yani kesinti oranı yüzde 0 olacak ödemeler de Muhtasar Beyannamede belirtilecektir.

Muhtasar beyannamede ilgili kodlar ise şöyledir;

“Vergiye Tabi İşlemler” ve “Ödemeler” bölümü

Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

137 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) -Kesinti Oranı: %15

139 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) -Kesinti Oranı: %0

279 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d) -Kesinti Oranı: %15

Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:

138 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK 94/18) -Kesinti Oranı: %15

140 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 15/1-ğ) -Kesinti Oranı: %0

280 -İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 30/1-d) -Kesinti Oranı: %15

Ticarette Hakim Tarafın Reklam Hizmeti Veren Olup Yükümlülüğe Uymayan Yurt Dışı Firmalara Yapılan Ödemeler Ne Olacak?

Buradan kastımız bu yazı yazıldığı tarihe kadar kanun yükümlülüğüne uymayan ve reklam hizmeti alan şirketlerin yapacakları reklam ödemesi üzerinden kesinti yapılmasına izin vermeyen, reklam ücretini tam olarak tahsil eden Google, Facebook, İnstagram gibi uygulamalarda nasıl bir işlem yapılacağı konusudur.

Reklam veren firmaların stopaj yani vergi kesintisi yükümlülüğünü yerine getirmesi normal bir hareket olacaktır. Yükümlülüğünü yerine getirebilmek için doğal olarak ödediği miktar üzerinden hareket edecek, ödediği reklam bedelini brüt olarak hesaplayıp vergi ödemesini yapması gerekecektir. Bu durumda ticaretinde hakim taraf olmadığından bir nevi cezalandırılmış olacak ve kesintisi yüzde 15’den birkaç puan daha fazla olmak durumunda kalacaktır.

Google, Facebook Ödemelerinde Stopaj Hesaplama

Google, Facebook vs. gibi firmalardan reklam hizmeti alan bir firma örneğin toplam reklam bedeli 1.000 TL olsun. Bu reklam bedeli için 01.01.2019 tarihi itibariyle stopaj yapmakla yükümlüdür.

Örnek hesaplama;

Yapılan Ödeme 1.000,00 TL

Stopaj hesabı 1.000,00 TL / 0,85 = 1.176,47 TL %15’i 176,47 TL

KDV hesabı 1.176,47 TL %18 KDV’si 211,76 TL

Bu durumda Google, Facebook vs. firmalara yapılan ödemeler dolayısıyla muhtasar beyanname ile yazımızın başında belirttiğimiz kod ile 176,47 TL Stopaj ödemesi ve KDV 2 beyannamesi ile 211,76 KDV ödemesi yapacaktır. Ödenen KDV aynı zamanda KDV beyannamesine dahil edilerek indirilecektir.

Kurumlar Vergisine Tabi Reklam Ajanslarıyla Çalışma Dönemi

Google, Facebook vb. firmalardan reklam hizmeti alıp stopaj ödemesi yapmak istenmediği durumlarda Kurumlar Vergisine tabi ajanslarla çalışılması durumunda stopaj yüzde 0 olacaktır. .

Fakat Ajanslar da yukarıdaki gibi Google, Facebook vs. firmalara reklam aracılığı yaparken ödemeyi kendisi yapması durumunda yüzde 15 stopaj ödeyecektir.

Reklam ajansının müşterisine keseceği fatura da aşağıdaki gibi olacaktır.

Reklam bedeli________1.000,00 TL

Stopaj__________________176,47 TL

Reklam hizmet bedeli__200,00 TL

Ara Toplam___________1.376,47 TL

KDV %18_______________247,76 TL

Genel Toplam_________1.624,23 TL

Facebook Faturalarında KDV Karmaşası 

Bu ay yaşanan Facebook firması faturalarında birçok firma da bir karmaşa yaşandı. Olayın özeti ise aslında şöyle;

Facebook’tan alınan hizmet mükellef olanlar KDV 2 beyanını ile beyan ettiği için Facebook ayrıca KDV hesaplamaz. Facebook mükellef olmayanlardan KDV tahsil edip bunu KDV 3 beyanı ile ödeyeceği için ayrıca KDV tahsil etmektedir.

Facebooka KDV ödemesi yapılmış dahi olsa Türkiye’de vergi mükellefi olanlar KDV 2 beyanı verilmelidir.

KDV 3 beyanı Türkiye merkezi olmayan kişilerin mükellef olmayanlara verdiği hizmetler için aldığı bedeller üzerinden katma değer beyan edeceği beyannamedir.

Facebook Faturalarında KDV’nin kaynağı nedir?

17 Seri No’lu Katma Değer Vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile Gelir idaresi

“Türkiye’de ikametgahı, iş yeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan ederler.

Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan ederler.” demektedir.

Facebook’un sitesine koyduğu Faturalarında KDV’ açıklaması nedir?

https://www.facebook.com/business/help/133076073434794 sayfasında 

(Şirket bu konuyu, Facebook Business’ın “Faturalandırma ve Vergiler” bölümündeki “Türkiye Katma Değer Vergisi (KDV) Hakkında” kısmında yaptığı açıklamayla mayıs ayında şu şekilde duyurdu.)

1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, Türkiye vergi kanunlarında yakın zamanda yapılan değişiklik sebebiyle, Facebook Ireland Ltd. artık Türkiye’de yerleşik olmayan bir kurum olarak KDV’ye tabi olacaktır. İşletmesi Türkiye’de bulunan ve geçerli bir Türkiye KDV Numarası sağlamamış tüm reklam verenlerden, Facebook Ireland Ltd.’dan satın alınan reklam hizmetleri için % 18 KDV alınacaktır.

Facebook’ta reklam vermeye devam etmek için hesap ayarlarınıza gidin ve işletme adınızı, adresinizi güncellediğinizden ve Türkiye KDV numaranızı eklediğiniz den emin olun. Reklam veren, KDV numarasını vererek Türkiye Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında KDV beyanında bulunacağını onaylar.

Facebook reklam verenler eğer sistemde KDV numaranızı vermezseniz, size sunulan tüm reklam hizmetlerinden % 18 oranında KDV alınır. KDV, reklamlarınız için sizden alınan her ücrete dahil edilir. Facebook reklamlarınızın ödemesini manuel bir ödeme yöntemi ile yapıyorsanız, reklam hesabınıza para sağladığınızda KDV uygulanır. Facebook uygulamasını tam yapmayan birçok firmaya facebook Nisan dönemi faturalarını KDV’li kesti. Vergi numarasını onaylayan firmalara KDV’siz fatura kesildi. Onlar 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edip geçmişteki gibi KDV ödeyecekler.

Bizim Müşterilerimize Kestiğimiz Faturalarda Durum Ne Olacak?

Nisan ayında Facebook sistemindeki bu eksiklikten dolayı firmalarınıza kestiğimiz çift KDV li faturalarda “Facebook ve firmasının eksik veya yanlış yaptığı vergi uygulamaları sonucu vergi dairesine ödemiş olduğu KDV’lerden müşterileriniz sorumlu değildir. Faturanın müşterinize yansıtılması durumunda yasal süresi içerisinde red edilecektir.” ibaresi müşterimiz açısından doğrudur. Müşterimize çift kesilen KDV’nin iadesi veya bir sonraki faturada indirim yapılması gerekir. Facebook sisteminizdeki karmaşadan dolayı tüm Türkiye’de birçok firmanın yaşadığı KDV’li fatura dolayısı ile fazla ve yersiz ödenen KDV için (facebook 3 nolu beyanla sizin adınıza KDV ödedi siz 2 Nolu beyanla KDV ödediyseniz) Facebook ayarlarınızı düzeltip Türkiyede vergi mükellefi olduğunuzu beyan edin iade veya mahsup talep dilekçesi ile mükerrer ödenen KDV’yi vergi dairenizden iade talep edebilirsiniz.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi