İş Verenlerin İş Davalarını Kaybetme Nedenleri

İşverenin, iş davalarını kaybetmesine sebebiyet veren en önemli 15 nokta :

İşçinin gerçek maaşı ile resmi maaşı arasında fark olursa,

Fazla mesai durumunda takibin iyi yapılmayıp karşılığı olan ücretin işçiye tam ödenmemesi ve bordrolara yansıtılmaması durumunda,

Şirkette İş Kanunu ve ilgili mevzuatın bilinmemesi, doğru uygulanmaması, belgelenmede sıkıntılardan dolayı ortaya çıkabilecek hallerde,

Yıllık izin ve tatillerin ücretlerinin veişçinin her türlü hakkının doğru hesaplanmaması, bundan dolayı da tam olarak ödenmemesi halinde,

İşçinin ücretinde indirim yapılırsa veya zamanında ödenmezse,

İşçiye ödemeler banka yoluyla yapılmazsa veya ödeme karşılığında imzalı bordro sağlanmazsa,

İşçinin sözleşmesi kanunda belirtilen gerekçelerin dışında bir nedenle feshedilirse,

Fesih ihbarı kanuna uygun yapılmazsa,

İşçinin savunmasının gerekli olduğu hallerde savunma alınmaksızın sözleşme feshedildiği takdirde,

İşçiyle ilgili tüm dosya ve belgelerin eksiksiz ve düzgün tutulmayıp gerektiğindesunulmazsa,

İşveren sözleşmeyi haklı nedenle de feshetse kanunda belirlenen sürelere uymadıysa,

İnsan kaynaklarının yeterince iyi işlememesinden ötürü işyerinde işçi aleyhine yaşanan küçük anlaşmazlıklar işverenin umursamaması dolayısıyla mahkeme yoluyla çözülmek istenirse,

İşkazası halinde zamanında ilgili yerlere bildirilmezse ve gerekleri yapılmazsa,

İşçi işini iyi yapmasına rağmen işiyle alakasız konularda sözleşmesi feshedilirse,

Mahkemede tanıklık yapacak diğer çalışanlar yönlendirilip işverenden dolayı çelişkili beyanlarda bulunurlarsa ve bunun gibi nedenlerle işverenler, işçilerin açtığı davaları çoğunlukla kaybederler.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi