İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirimi Kısıtlama

MEVZUAT SİRKÜLERİ

EDENET_MS_2024-04

Konu : İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Dolayısıyla Ödenen KDV’nin İndirimi Kısıtlama

24/11/2023 tarihli ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemleri dolayısıyla ödenen KDV için indirim kısıtlaması getirilmiştir.

7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında;

İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen,

İthalatta koruma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen.

katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandığı 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kararın Uygulanmasında kısmi istisna;

28.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na eklenen geçici madde uyarınca, kısıtlama kararının yürürlüğe girdiği 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen mallar için, ithalatın en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerçekleşmesi halinde, KDV indirimine ilişkin kısıtlamanın uygulanmamasına karar verilmiştir.

Gözetim farkına isabet eden Gümrük Vergisi sebebiyle oluşan Katma Değer Vergisinin indirimi;

 Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İthalatta Matrah” başlığı altında düzenlenen 21’inci maddesinde ithalatta verginin matrahını oluşturan unsurlar sayılmıştır. Bu kapsamda;

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,

c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler,

KDV’nin matrahını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi (Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, KKDF vb) Katma Değer Vergisi’nin matrah unsurlarından olduğundan, gözetim nedeniyle gümrük kıymetine giren tutarın yukarıda sayılan vergilerin matrahına girmesi durumunda etkilenen Katma Değer Vergisi tutarı da indirilemeyecek KDV olarak dikkate alınacaktır.

Şöyle ki; Gözetim farkına isabet eden Katma Değer Vergisi, gözetim farkına isabet eden Gümrük Vergisi sebebiyle oluşan Katma Değer Vergisi, gözetim farkına isabet eden İlave Gümrük Vergisi sebebiyle oluşan

Katma Değer Vergisi indirim konusu edilemeyecektir.

Diğer ek mali yükümlülükler sebebiyle oluşan Katma Değer Vergisinin indirimi;

Korunma ve gözetim önlemleri kapsamında yer alan Ek Mali Yükümlülükler dışında kalan Ek Mali Yükümlülüklere ilişkin olarak (Örneğin; 2018/11973 sayılı ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar ve 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar kapsamında uygulanan ek mali yükümlülükler ticaret politikası olarak değerlendirilmemektedir.) ödenen Katma Değer Vergisi indirim konusu edilebilecektir.

Emsal giderler sebebiyle oluşan Katma Değer Vergisinin indirimi;

Kanunun 27’nci maddesinde ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına yapılacak olan ilaveler hüküm altına alınmış olup, ithal eşyası için Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme ve elleçleme giderleri bu kapsamda sayılmaktadır.

Bununla birlikte, navlun makbuzu ve/veya sigorta poliçesinin ibrazının imkânsız olduğu veya kabul edilebilir nitelikte bulunmadığı hallerde, yükümlü tarafından nedenleri de belirtilerek verilecek bir dilekçe ile bu durumun bildirilmesi suretiyle; emsal navlun ve/veya sigorta gideri fiilen ödenen veya ödenecek fiyata eklenebilir. Vergi kaybı söz konusu olmaması ve yükümlünün talep etmesi halinde, ithal eşyasının FOB kıymetinin %10’unun navlun ve %3’ünün sigorta bedeli olarak ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına eklenebilir.

Bu çerçevede, tevsik edilemeyen söz konusu navlun ve sigorta bedeline tekabül eden Katma Değer Vergisi ile söz konusu bedele isabet eden diğer vergiler sebebiyle oluşan Katma Değer Vergisi’nin indirime konu edilip edilmeyeceği hususu akla gelmektedir.

Mezkur Kararın çerçevesini ithalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat, korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat oluşturmakta olup, emsal değerler üzerinden hesaplanan navlun ve sigorta giderlerine ilişkin olarak hesaplanan Katma Değer Vergisi bu çerçevede yer almamakta olup, ilgili tutarlara tekabül eden Katma Değer Vergisi’nin indirime konu edilebileceği değerlendirilmektedir.

İlave Gümrük Vergisi sebebiyle oluşan Katma Değer Vergisinin indirimi;

İlave Gümrük Vergisi (İGV), 3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan ve Karar ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen eşyanın ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına yönelik yapılan düzenleme ile yürürlük bulmaktadır.

İGV'ye tekabül eden Katma Değer Vergisi'nin indirime konu edilmesi mümkündür.

Ticaret Bakanlığı’ndan Gözetim Belgesi Alınması Halinde KDV İndirilebilir Mi?

İthalatta gözetim uygulamasına tabi eşya için Ticaret Bakanlığı’ndan Gözetim Belgesi alınması halinde, ilgili Tebliğler uyarınca herhangi bir tevsik edilemeyen gider kalemi oluşmayacağından beyannamenin “Yurtdışı Diğer Gider” kalemi kullanılmak suretiyle matrah artırımı yapılmayacaktır.

Bu çerçevede, Gözetim Belgesi alınması yöntemiyle yapılan ithalatta ödenen Katma Değer Vergisi’nin indirilmesi mümkündür.

İndirimi Yasaklanan KDV’nin Akıbeti

KDV Kanunun 58’inci maddesi uyarınca; Mükellefçe indirilebilecek Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Diğer bir anlatımla indirimine izin verilmeyen KDV gider veya maliyet olarak dikkate alınabilecektir.

VUK’nun 262’nci maddesi uyarınca İndirilemeyecek KDV;

Emtia ile ilgili ise Maliyete dahil edilmek zorundadır.

Emtia dışındaki diğer iktisadi kıymetler (duran varlıklar vb.) ile ilgili ise Maliyete dahil edilmesi ya da doğrudan gider yazılması mümkündür. Bu konuda mükellef tercih yapabilir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

E-Denet Mali Müşavirlik

Engin SOĞANCI

S.M. Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi