Kayıtlı Elektronik Posta Adresi Alma Zorunluluğu hk.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

KEP Ne İşe Yarar

KEP; elektronik ortamda yapılan her türlü bildirim; ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, ticari taraflar arasında yapılan yazışmalar, ihale, teklif, sözleşme evraklarının paylaşımı, şirketlerin beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri, anonim şirketlerin toplantı çağırıları gibi bir çok farklı içerikli iletiyi karşı tarafa ulaştırır.

Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör, kuruluşlar, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılmaktadır.

KEP Hesabı almak isteyenlerin başvuru yapacakları firmalar ve alan (domain) adları

Kayıtlı Elektronik Posta hesabı aşağıda isimleri listelenen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.

– Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) – Domain: hs01.kep.tr

– TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.- Domain: hs02.kep.tr

– TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş. – Domain: hs03.kep.tr

KEP kullanmak için elektronik imza almam gerekiyor mu?

Kayıtlı elektronik posta sisteminde gönderim yapabilmek için elektronik imza sahibi olunması gerekmektedir. Ancak sadece alıcı olarak KEP hesabını kullanacak olan kullanıcıların elektronik imza sahibi olması gerekmemektedir. Elektronik imza almak Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılara başvurabilirsiniz.

Başvuru

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile KEPHS merkezlerinin sitelerinden Online Başvuru yapabilirsiniz. Fakat gerekli belgelerin KEPHS merkezlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Ücret karşılığında bazı KEPHS firmalarının kayıt yetkilileri aracılığı ile de işlem yaptırabilirsiniz.

Fiyat

KEP hesabı maliyetleri KEPHS’ler arasında farklılık gösterebilmektedir. Fiyat listeleri KEPHS’lerin internet sayfalarından duyurulmaktadır.

Net ücret, kampanya, tarifeler, güncellenen bilgi ve yasalar hakkında bilgi almak için;

PTT-KEP

Ücretlendirme: http://pttkep.gov.tr/ucretler.php

TNB-KEP

Bireysel: http://www.tnbkep.com.tr/cozumlerimiz/bireysel/

Kurumsal: http://www.tnbkep.com.tr/cozumlerimiz/kurumsal/

TÜRKKEP

Kampanya: http://www.turkkep.com.tr/kampanya/

Tarifeler: http://www.turkkep.com.tr/kep-hizmetleri-tarifesi/

 

 

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)  NEDİR?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

YASAL DÜZENLEMELER

VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEME

Vergi Usul Kanunu’nun “Elektronik Ortamda Tebliğ” başlıklı 107/A maddesinde; 

“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93. maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almakta olup tebligatın elektronik ortamda da yapılabileceği belirtilmiştir. Böylece Vergi Usul Kanunu’na göre 01.08.2010 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapmak mümkün hale gelmiştir.

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEME

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin üçüncü fıkrasında;

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi (KEP)  ile yapılacağı ifade edilmiştir. Aynı Kanun’un “Elektronik İşlemler ve Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlıklı 1525. maddesinde ise “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.”[3] hükmüne yer verilmiş olup bu düzenleme ile elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin yasal alt yapı oluşturulmuştur. 

TEBLİGAT KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEME

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebligatın Yapılması”  başlıklı 1.  Maddesinde; 

“Kazaî merciler, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.” hükmüne yer verilmiş olup tebligat tebligatın elektronik ortamda da yapılabileceği ifade edilmiştir. Aynı Kanuna “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/A maddesi eklenerek elektronik ortamda tebligat yapabilmenin önü açılmıştır.

Söz konusu maddede:

“Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

hükmü yer almakta olup anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik tebligat yapılması zorunlu olmuştur. Bunun yanı sıra diğer tüzel kişiler ve gerçek kişiler elektronik tebligat müessesesinden isteğe bağlı olarak yararlanabilecektir.

Kanunda bahsedilen elektronik tebligatın uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen yönetmelik 25/08/2011 Tarihli 28036 sayılı Resmi Gazetede, Bilişim Teknolojileri Kurumunca yayımlanan Yönetmeliktir.

Yönetmelikte;

‘MADDE 7 – (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.’ Denmekte ancak KEP hesabı alınmaması halinde uygulanacak İdari Para Cezasından bahsedilmemiştir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi