Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)
 

 

  TARİH : 04.09.2013
SAYI : 39044742-130-1436
KONU : Kısmi tevkifat uygulamasında fatura düzenleme sınırı

 


İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanızın KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında teslimi KDV den müstesna bulunan malları bu Kanunun 18/1 inci maddesi kapsamında istisnadan vazgeçerek KDV li olarak teslim ettiği belirtilerek, alıcı bir firmaya aynı kapsamdaki teslimler için ay içerisinde birden çok fatura kesilmesi durumunda tevkifat uygulamasının nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
İLGİ: …

3065 sayılı KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

9/1 inci maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği

hükme bağlanmıştır.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "3.4.1.Tevkifat Uygulamasında Sınır" başlıklı bölümünde konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 21.06.2012 tarihinde yayımlanan 63 No.lu KDV Sirküleri ile değişik 60 No.lu KDV Sirkülerinin (2.2.3.3.) bölümünde hurda ve atık tesliminde tevkifat uygulamasına, (2.2.4.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulamasında sınıra ilişkin (örneklere de yer verilmek suretiyle) gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin (bütünlük arz etmeyen ayrı ayrı her bir teslimin) KDV dahil bedelinin 1.000 TL yi aşmaması durumunda düzenlenecek faturalarda hesaplanan KDV üzerinden tevkifat uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak KDV tevkifatı uygulamasından kaçınmak amacıyla aynı işleme ait bedelin parçalara bölünerek birden fazla faturaya konu edildiğinin tespiti halinde, bu faturalardaki toplam tutar dikkate alınmak suretiyle tevkif edilmesi gereken KDV hesaplanacak ve bu vergi cezalı olarak tarh edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi