Meslek Odası tarafından belirlenen tarifenin altında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi Hk.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
 

 

  TARİH : 05.09.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-439
KONU : Meslek Odası tarafından belirlenen tarifenin altında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi Hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest meslek erbabı olduğunuz, yapmış olduğunuz proje çizimi faaliyeti sonucunda almış olduğunuz ücretin, iskonto yapmak zorunda kalmanız nedeniyle Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinden düşük olduğunu belirterek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı GVK.nun 65. maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu, 67. maddesinin birinci fıkrasında da serbest meslek kazancının bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 2. maddesinin ikinci paragrafında, Kanunda aksine hüküm olmadıkça kazanç ve iratların gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınacağı hükmüne yer verilmiş olup, Kanunda hizmete ilişkin bedelin; ilgili meslek teşekkülünce tespit edilmiş bir tarife varsa bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamayacağına ilişkin bir hüküm yer almamaktadır.

Öte yandan, 213 sayılı VUK.nun " Vergi kanunlarının uygulanması ve ispat" başlıklı 3. maddesinde;

"…

B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.

Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir."

hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1. maddesine göre Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Kanunun "Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah" başlıklı 20/1. maddesinde;

  • "Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir."

hükmüne yer verilmiştir.

Yine Kanunu'nun 25/a maddesinde; teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar matraha dahil olmayan unsurlar arasında sayılmıştır.

Aynı Kanunun 27/5. maddesinde;

  • "Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmet bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz."

hükmü yer almış bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; gelir vergisi uygulaması bakımından esas alınacak bedel, bu hizmetin karşılığını teşkil eden gerçek bedel olacaktır. Diğer taraftan, anılan bedelin iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir bedel olmaması gerekir. Aksi taktirde bu durumun ispat külfeti şahsınıza ait olacaktır.

Ancak, serbest meslek faaliyetleri için düzenlenecek serbest meslek makbuzunda Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından tespit edilen tarifede belirlenen tutar üzerinden Katma Değer Vergisi hesaplanması gerekmekte olup, tarifede yer alan tutardan daha düşük bir matrah esas alınarak katma değer vergisi hesaplanması ise mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi