MÜKELLEFLERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ YASAL HUSUSLAR

 • İşyerinizde Vergi Levhanızı Bulundurunuz.!,varsa Yazarkasa Levhanızı ve“FİYATLARIMIZA KDV DAHİLDİR” yazısını mutlaka görünür bir yere asınız.

 • İşyeri kira Ödemelerinizi tutarı ne olursa olsun , mesken kiralarında ise 500.00.-TL ve üzeri 01.11.2008 tarihinden itibaren BANKA’YA yatırmak zorundasınız.

 • Eğer sigortalı çalışanınız varsa her ay muhasebeden gelen Sigortalı Hizmet Listesi’ni mutlaka İş yerinizde bulundurunuz.İşyerinde uygulanan ASGARİ ÜCRET yazısını görünür bir yere asınız ve bordroyu imzalamaları için gerekli hassasiyeti gösteriniz. 01/01/2009 tarihinden itibaren 10 kişi çalışan işyerlerinde işçilerin ücret ödemelerini bankadan yapmak zorundadır.

 • Her satış işlemin den sonra mutlaka yazarkasa fişi,perakende satış fişi kesmek veya fatura düzenlemek zorundasınız. Perakende satış fişi,yazarkasa fişi,fatura vb. belgelerin düzenlememenin tespit edilmesi halinde 2015 yılı için 200.- TL. Özel Usulsüzlük Cezası ile muhatap olacağınızı unutmayınız.2014’te 800 TL olan fiş kesme sınırı, 2015 yılı için  880 TL olarak belirlendi.Buna göre, 2015’te, 880 TL’yi aşmayan mal satışı ya da hizmet nedeniyle, “yazar kasa fişi” düzenlenecek. Aşması halinde, müşteri istemese dahi fatura düzenlenmesi gerekiyor.Müşterinin istemesi halinde, tutarı ne olursa olsun örneğin 100 TL bile olsa, fatura düzenlenecek.Ayrıca; şirketlere, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, doktor, avukat, mimar gibi serbest meslek erbabına, basit usule tabi olanlara, defter tutan çiftçilere ve vergiden muaf olan esnafa yapılan satış ve hizmetlerde, tutarı ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, bunların da fatura isteyip almaları gerekiyor
  (VUK Md. 232).

 • Satış yapılan her gün yazarkasadan günlük z raporu ve ayın son günü ise aylık z raporu almayı unutmayınız.

 • Her mal alımı ve diğer masraflarınızın faturalarını ve ödeme makbuzlarını almayı varsa gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını düzenlemeyi unutmayınız.

 • Sattığınız malın işyerinizden başka bir yere sevkinde fatura düzenlemiş olsanız bile sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte(kargo şirketi ile gönderseniz bile)sevk etmek zorunda olduğunuzu unutmayınız. Sevk irsaliyesinin de düzenlenmemesinin tespiti halinde de Özel Usulsüzlük Cezası ile karşılaşılacağını unutmayınız. Satış iş yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koşulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda değilsiniz.

 • Verilen ve alınan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartları sliplerini,pos gün sonu raporlarını ve bankalardan gelen kredi kartı üye işyeri hesap özetlerini muhasebe ye aylık evraklarla birlikte vermeyi unutmayınız.

 • Her ay mal ve hizmet alımı ve satımı yaptığınız kişi ve şirketlerden Cari Hesap Ekstresi almak zorundasınız. Vermeyenleri ikaz ederek mutlaka isteyiniz. Sürekli bilgi isteyen vergi idaresi karşısında eksik ve yanlış bilgi vererek cezalı duruma düşmeyiniz,firmanızın kayıtlarının incelenmesi tehlikesi ile karşılaşmayınız.Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın cezasının 1.300.- TL olduğunu unutmayınız.

 • Her ayın en geç onuna kadar tüm evraklarınızı eksiksiz muhasebeye teslim edilmiş olması gerekmektedir.Geç gelme olasılığı olan faturalarınız varsa önceden uyarınız, acil olarak göndermelerini sağlayınız. Zamanında teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarının bildirilmesinden doğabilecek sorumluluk size ait olacağını da unutmayınız. Yanlış ve eksik bildirimde bulunmanın cezasının 1.300.- TL olduğunu unutmayınız.

“Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2015 Takvim yılında1.300 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 432)
MÜKERRER MADDE 355 - Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza
- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında, 1.300 TL
- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında, 660 TL
- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında, 330 TL
Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2015 için 1.300 TL'nın 1/5'i olan 260 TL dir.)”

 • Dönem sonlarında işyerinizdeki emtiaları saymak,tartmak, ölçmek suretiyle tespit ediniz (V.U.K.ilgili amir hükümlerine göre) ve oluşturulan envanter listelerini mutlaka imzalı olarak muhasebeye veriniz.Üçer aylık dönemler halinde sayım işlemi yapılacak ve geçici vergiye esas olmak üzere imzalı bir nüshayı muhasebeye verilecektir.

 • Adres değişikliği, iştigal konusu değişikliği, kira kontratlarında değişiklik, şube açılış ve kapanış işlemleri gibi, işlem ve değişiklikleri olay gerçekleşme den önce muhasebeye bildiriniz. Aksi halde cezai işlemlere maruz kalınacaktır.

 • Bir takvim ayı içerisinde 8.000,00 (SEKİZBİN) TL ve üzerindeki alım faturalarını AÇIKFATURA şeklinde düzenlettiriniz, yine satış faturalarını AÇIK FATURA şeklinde düzenleyiniz.Bu faturaların ödemelerini mutlaka ÇEK, BANKA HAVALESİ ve EFT’Sİ veya POSTA ÇEKİ ile yapınız veya tahsil ediniz.

 • Firmanız şirket olarak (limitet şirket,anonim şirket vb.) teşekkül etmişse mal ve hizmet alımlarınızda şahsi kredi kartınızı kesinlikle kullanmayınız ve kullandırmayınız. Kullandığınız takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatına göre diğer şartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliği kazanabilir. Örtülü Sermaye nedeniyle firmanız, vergi idaresi karşısında açıklanması zor bir durumda kalabilir.Şirket borçları ve çeşitli ödemeleri mutlaka şirket tarafından yapılmalıdır. Şahsi ödemelerde bulunmayınız. Bu gibi durumlarda mutlaka muhasebeden yazılı bilgi alınız.

 • Firmanız ortaklarının yakın akrabalarına,çalışanlarına,onların ve şirket ortaklarının ortak oldukları başka şirket ve kurumlara ve buna benzer ilişkili kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarında diğer müşterilerinize uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenleyiniz.Sayılan bu ilişkili kişilere emsal bedelin altında ve üzerinde yapılan satışlar firmanızı örtülü kazanç durumuyla karşı karşıya getirip vergi idaresinin firma kayıtlarını inceleme sonucunu doğuracağı gibi bunun neticesinde de cezalı tarhiyat yapılmasına ve vergi denetim elemanları tarafından cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasına neden olacaktır.

 • Firmanızın resmi banka hesaplarından,başka kişiler için kredi-hatır çeki-pos cihazınız kullanmayınız. Bu tip işlemlerinde firmanızı ve banka hesaplarınızı aracı olarak kullandırmayınız.

 • Firmanızın resmi banka hesaplarından şahsi ödeme ve tahsilâtlarınızı yapmayınız.Firmanıza ait çekleri, özel şahsi harcamalarınızda kullanmayınız.

 • Vergi Dairesi ve SSK’dan gelip sizlere tebliğ edilen resmi yazıları ve bildirim zarflarını üzerlerine tebliğ tarihini yazarak lütfen hemen muhasebeye iletiniz.

 • İşçilerinizin işe giriş tarihlerini işçi işe başlamadan EN GEÇ 1 GÜN ÖNCE muhasebeye bildiriniz ve bildirgesini imzalamasını sağlayınız.

 • İşçilerin işten çıkış tarihini OLAY TARİHİNDE muhasebeye bildirmeyi unutmayınız ki 10 günlük süre içerisinde bildirimde bulunalım ki asgari ücretin 2 katı olan cezai durum ile karşılaşmayalım.

 • İşe aldığınız işçilerin mutlaka PERSONEL ÖZLÜK DOSYASINI (Bu dosyalar kırtasiyelerden temin edilebilir) imzalamalarını ve gerekli olan belgeleri (ikametgah, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneği, adli sicil kaydı, vukuatlı nüfus cüzdan örneği, sağlık raporu ve 2 adet fotoğraf ) sağlayınız. İşçi Sağlık Raporlarını 6ayda bir periyodik muayenelerini yaptırınız ki ceza-i durum ile karşılaşmayın.

 • İstifa eden işçilerden İSTİFA ve İBRA DİLEKÇESİ almayı unutmayınız.İşçi çıkarmalarda işten çıkarılan işçi kusurlu ise (işe geç gelme,işe gelmeme,hırsızlık, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çıkarılan işçiye ve şahitlere imzalatmayı unutmayınız.Böyle bir durumun mevcudiyeti halinde tamamlanmadan önce mutlaka bizimle acil olarak irtibat kurunuz.

 • Mevcut çalışan işçilerinize ve daha sonra işe girecek olan tüm işçilere AİLE DURUM BİLDİRİMİ formunu doldurtup(yıl içinde aile de durum değişikliğini de) en kısa zamanda muhasebeye gönderiniz.

 • Vergi ve SSK ‘den şifrelerinizi alınız. Ayrıca ödemelerini tüm bankalara yapılabildiğini unutmayınız.

 • Her ayın son iş günü SSK ve BAĞKUR ödemelerinizi unutmayınız.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi