Numune, eşantiyon ve promosyonlarda; belge düzeni ve muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır

1-Gerek numune, gerekse eşantiyon (hediye) adı altında  potansiyel müşterilere verilen malların;

– Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,

– Hiçbir şekilde bir bedel alınmaksızın teslimi,

– Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi,

halinde bu malların teslimi nedeni ile katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. (50 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A.2 bölümü)

Örnek muhasebe kaydı:

Numune, Eşantiyon  Malların Müşterilere Dağıtılması

———————————-/———————————

760 Paz.Sat ve Dağ.Gid 100

157 Diğer Stoklar 100

———————————/———————————–

2-Ayrıca numune malların firmanın unvanı ve para ile satılmayacağını belirten bir şerhi taşıması gerekmektedir. Numune mal olarak teslimi yapılan malların üzerinde gerekli şerhlerin yer almaması halinde emsal bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır.

3-İşletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak verilen bu mallar için yüklenilen vergiler, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilir.

4- Satışları artırmak amacıyla dağıtılan ve yukarıda yer alan hususlar doğrultusunda numune ve eşantiyon olarak kabul edilen ürünler  için bu malların numune ve eşantiyon olduğuna dair şerh düşülmek suretiyle sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmekte olup, fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

5- Şirketler tarafından müşteri ziyaretlerinde ticari mal niteliği taşımayan ve ürünleriniz tanıtımına yönelik olarak dağıtılan broşür, bloknot, kalem gibi promosyon ürünlerinin taşınması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.  Ancak, bu şekilde yapılan teslimlerin bir şekilde takip edilmesi ve tevsiki önem arz etmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla bu tür ürün teslimlerinin bir tutanakla yapılması mümkündür. Düzenlenecek tutanakta; tarih, promosyonun  miktar ve cinsi, malın niçin ve kime teslim edildiği ve kaşe ve imza gibi bilgilerin bulunması önem arz etmektedir.

Örnek muhasebe kaydı:

Promosyonun Alım Kaydı

———————————/———————————

157 Diğer Stoklar 100

191 İndirilecek KDV 18

329 Diğer Ticari Borçlar 118

———————————/———————————–

Promosyonun Müşterilere Dağıtılması

———————————-/———————————

760 Paz.Sat ve Dağ.Gid 100

157 Diğer Stoklar 100

———————————/———————————–

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi