Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar

MEVZUAT SİRKÜLERİ

EDENET_MS_2024-05

Konu : Serbest Bölgelerin Sunduğu Avantajlar

Serbest bölgeler, mevzuat itibariyle Serbest Bölgeler Kanunu, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Genelgeleri kapsamında düzenlenmektedir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6.maddesinin 1.fıkrasında yapılan tanıma göre serbest bölge; “Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; yer ve sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenmiş, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Kurumlar Vergisi İstisnası

Serbest Bölgede üretim yapan firmalar, serbest bölgede gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleşeceği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar yada faaliyet ruhsat süreleri ile sınırlı olmak üzere kurumlar ve gelir vergisinden muaftır.

Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

Serbest Bölgede üretilen ürünlerin FOB (Free on Board) bedelinin en az %85’ini yurtdışına ihraç eden firmaların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır.

Damga Vergisi İstisnası

Serbest bölgelerde üretim faaliyetlerinde bulunan kişilerin serbest bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisi ve harçlardan muaftır.

KDV İstisnası

Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine tabi olması nedeniyle KDV’den muaftır.

5) Serbest kar transferi

Serbest bölgede elde edilen kâr ve iratlar Türkiye dahil istenilen herhangi bir ülkeye, kambiyo mevzuatına uygun olarak, vergilendirilmeden serbestçe transfer edilebiliyor.

Gümrük Vergisi İstisnası

Serbest Bölgelere giren mallar gümrük vergisinden muaftır. Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya Avrupa Birliği menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez. Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez. Ancak Serbest Bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinde gümrük vergisi ödenir.

KKDF İstisnası

Kabul kredili ithalatlarda uygulanan yüzde 3 oranındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu serbest bölge içinde uygulanmıyor.

Ticaret Kolaylığı

Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ithalat rejimine tabidir.

Serbest bölge firmaları Türkiye’den KDV ‘siz mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasındaki alış ve satışlarda dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz, transit ticaret kapsamındadır.

Ucuz Enerji Kullanımı

Serbest Bölgelerde elektrik ve yakıt KDV’den muaf olduğu için, ucuz enerji kullanımı sağlanıyor.

Kar Transferi İmkanı

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler kambiyo rejimine ve herhangi bir izne tabi olmaksızın, yurt dışına veya Türkiye’ye transfer edilebilir.

Döviz ile Ödeme

Serbest bölgedeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödeme döviz ile yapılabilir.

Çifte Vergilendirme Açısından

Serbest bölgede faaliyette bulunan şirketler Türkiye’nin taraf olduğu Çifte Vergilendirmeyi Önlenme Anlaşması Hükümlerinden yararlanabilmektedirler.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

E-Denet Mali Müşavirlik

Engin SOĞANCI

S.M. Mali Müşavir

Bağımsız Denetçi

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi