Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

T.C.
BOLU VALİLİĞİ
Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
 

 

  TARİH : 17.09.2013
SAYI : 68509125-130.01--11
KONU : Servis Taşımacılığı Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

 


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; öğrenci taşımacılığı hizmet ihalesi sonucu Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenci taşımacılığı işini alan ... , işin bir kısmını alt yüklenici olarak size yaptırdığı, ... fiilen yaptığı taşımacılık ile alt yüklenici olarak size yaptırdığı taşımacılık bedelini ayrıştırılmadan her ay Milli Eğitim Müdürlüğüne fatura düzenlediği ve söz konusu faturada gösterilen KDV nin Milli Eğitim Müdürlüğünce tevkifata tabi tutulduğu belirtilerek alt yüklenici olarak sizin ... düzenlemiş olduğunuz faturada gösterilen KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı hususunda Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir.
İLGİ: …

KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş, söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 91, 95, 96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde tevkifat yapmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar, tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin hükümler 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile kaldırılarak yeniden düzenlenmiştir.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.2.) Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler başlıklı bölümünün (3.2.11.1.) bölümünde; Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki taşımacılık hizmeti alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacakları belirtilmiştir.

Ayrıca; 21.06.2012 tarih ve KDVK-63/2012-3 no.lu KDV Sirküleri ile değişik KDVK-60/2011-1 no.lu KDV Sirkülerinin "(2.2.2.11.) Servis Taşımacılığı Hizmetleri" başlıklı bölümünde;

"117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.11) bölümünde, Tebliğin (3.1.2) bölümünde sayılanların; personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.

Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.

Bir taşımacılık işinin servis taşımacılığı hizmeti olarak tevkifata tabi tutulabilmesi için,

 

  • belli güzergâhlar dâhilinde yapılması,

     

  • hizmetin alıcısı ile satıcısı arasındaki anlaşma uyarınca belirli bir dönem süresince devam etmesi,

     

  • fiilen yapılması,

gibi hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorumlu tayin edilmekle beraber, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılmayan bir kuruluşun personel taşıması gibi herhangi bir servis taşımacılığı hizmeti alım ihalesini alan bir firma, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devrederse, sorumlu tayin edilen kuruluşa karşı ifa edilen hizmet aracılık hizmeti mahiyetinde olduğundan, sorumlu tayin edilen kuruluş bu firmanın düzenlemiş olduğu faturadaki KDV tutarı üzerinden tevkifat yapmayacaktır. Ancak, ihaleyi alan firmaya servis taşımacılığı hizmetini fiilen ifa eden firma tarafından düzenlenen faturadaki KDV tutarı 5/10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, öğrenci taşımacılığı hizmet ihalesi sonucunda Milli Eğitim Müdürlüğünden öğrenci servis taşımacılığı işini alan ... , alt yüklenici olarak belli güzergahlar dahilinde belirli bir dönem içerisinde fiilen size yaptırdığı öğrenci servis taşımacılığı işi nedeniyle tarafınızca ... adına düzenlenen faturalarda yer alan KDV tutarı üzerinden 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.11) bölümüne göre (5/10) oranında KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi