SGK EKSİK GÜN UYGULAMASI

Bilindiği üzere, 4/a kapsamındaki sigortalılarının 30 günden az bildirilmesi durumunda işverenlerin eksik çalışmalar ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri Kuruma verme uygulaması 08.09.1999 tarihli 4447 sayılı Kanun ile başlamıştır. 5510 sayılı Kanunun 86ncı maddesinin dördüncü ve beşinci paragraflarında "Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır.Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.

    Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesigereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde, otuz gündenaz bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi Kurumca re’sen düzenlenir ve muhteviyatı primler, bu Kanunhükümlerine göre tahsil olunur."denilerekuygulamaya devam edilmiş ve eksik gün bildirimi vermesi gereken işverenlerin çalıştırdıkları kişi sayısına göre kuruma verme zorunluluğunda daraltma yapılmıştır.

EKSİK GÜN BİLDİRGESİNİ KİMLER NASIL VERMELİ

    

    Eksik gün bildirimi hakkında yayınlanan 28.08.2008 tarih 26981 sayılı Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 109 uncu maddesinin 15 inci fıkrasında eksik gün bildirgesinin kimlerin verip vermediği açıklanmıştır. Bu fıkrada Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile Kamu işyerlerinde çalışan sigortalılara ait eksik gün bildirimlerinin Aylık prim hizmet belgesinde belirtilmesi şartıyla sadece Eksik gün bildirim belgesini (Ek-10) vermeleri yeterli olmaktadır. Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ve Kamu işyerlerininEk-10 verme zorunluluğu 12.05.2010 tarih 27579 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 102inci maddesinin 14 üncü fıkrası ile "Kamu işyerleri ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ilişkin eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz." kaldırılmıştır. Bu kapsam dışında kalan özel sektör işyerleri Eksik gün bildirgesini aylık prim hizmet belgesinin verilme süresi olan ayın 23 ne kadar Kuruma elden verir veya APS, İadeli Taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.

    Eksik bildirim verilmesi ile ilgili daha sonra yapılan değişikliklerle işverenlere çalıştırdıkları sigortalı sayısına göre verilmeme durumu getirilmiştir.

    İlk olarak 16.06.2011 tarih 27966 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle 102 inci maddesinin 14 üncü fıkrasında yapılan "Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.” değişiklikle 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri için EK-10 verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

    12.04.2012 tarih 28267 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yapılan değişiklikle " Aynı Yönetmeliğin 102 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan “kesinleşen” ibaresi metinden çıkartılmış, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve ondördüncü fıkrasında yer alan “50” sayısı “30” olarak değiştirilmiştir." 30 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri için Ek-10 verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

    21.08.2013 tarih 28742 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yapılan değişiklikle " Aynı Yönetmeliğin 102 inci maddesininondördüncü fıkrasında yer alan“30” ibaresi “10” olarak değiştirilmiştir." 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerleri özel sektör işyerleri için Ek-10 verme zorunluluğu kaldırılmıştır.

EKSİK GÜN BİLDİRGESİ VERME ZORUNLULUĞU OLAN İŞYERLERİ    

    21.08.2013 tarih 28742 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte Ek-10 verme zorunluluğu devam eden "10(0-9) sigortalının altında çalıştıranlar" işyerleri Ek-10 bildirgesinin ekinde eksik günü kanıtlayan belgelerden sonradan düzenlenebilirnitelikte olanları (ücretsiz izin belgeleri, puantaj kayıtları vb.) aylık prim hizmet belgesinin verilme süresiolan ayın 23 üne kadar Kuruma elden vermesi veya APS, İadeli Taahhütlü ya da taahhütlü olarak göndermesi gerekmektedir.

    30 gün az çalışması olanların için verilen Ek-10 belgesinin ekinde,

a)    Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,

b)    Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk haline ilişkin belgeleri,

c)    Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi,

d)    Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,

e)    Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmi makamlardan alınan yazı örneği,

süresi içinde verilmesi gerekmektedir.  

EKSİK GÜN BİLDİRİMİNİN SÜRESİ DIŞINDA YAPILMASI

    

    5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin c fıkrasında "86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;

-    Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

-    Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,

idari para cezası uygulanır." denilmektedir.

    Ek-10 bildiriminin süresi dışında verilmesi veya süresi içinde verilmesi rağmen eksik gün sebebinin sonradan düzenlenen belgelerden oluşmasına rağmen ekinde vermeyen işyerleri için Kurum tarafından istenilen ek bildirge tebligatının tebliğ olmasından itibaren 1 aylık sürede işveren tarafından ek bildirge verilmesi halinde "Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,"

    Eksik günden kaynaklanan ek bildirgenin tebliğ tarihinden 1 aylık süre geçtikten sonra Kurumca resen düzenlenmesi halinde "Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re’sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında," idari para cezası uygulanır.

Her iki ceza türünden uygulanacak idari para ceza tutarı aylık asgari ücretin iki katını geçemez.

10 VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ 

    21.08.2013 tarih 28742 sayılı Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 10 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerlerinin Kuruma Ek-10 vermemesi bu belgeleri düzenlemeyeceği manasına gelmemektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin (a) fıkrasında "İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi hâlinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş ilgili memurlarına göstermek üzere, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak 10 yıl süreyle, Kamu idareleri 30  yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadırlar ." denilmektedir.

Yukarıda Yönetmelik maddesinden anlaşılacağı üzere Ek-10 bildirimi Kuruma verme zorunluluğu olmayan işyerleri (10 ve üzeri sigortalı çalıştıran işverenler) eksik güne sebep olan belgeleri işyerlerinde düzenleyerek ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere 10 yıl süreyle saklamaları gerekmektedir.

2013/07 DÖNEMİ ÖNCESİNDE EK-10 VERME SÜRESİNİ GEÇİREN İŞYERLERİ,

    

Bilindiği üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Zaman bakımından uygulama” başlıklı 7 inci maddesinde;

Birinci fıkrası, “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.”

İkinci fıkrası, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.”denilmektedir.

Yukarıda ki 5237 sayılı Kanunun ilgili fıkralarından da anlaşılacağı üzere 2013/Temmuz dönemi öncesi(2011/Şubat ila 2012/Mart ayları arasında 50 ve üzerinde, 2012/Nisan ila 2013/Haziran aylarında 30 ve üzerinde) Ek-10 bildirimini vermekle yükümlü oluptavermeyen işyerleri için Kurum tarafından eksik beyanlar nedeniyle Ek bildirge tebligatı gönderilecek ama Ek bildirgeden doğacak olan İdari para cezası uygulanmayacaktır.

2013/Temmuz ayı ve sonrasında 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri için Ek-10 vermeyen veya eksik beyana ait sonradan düzenlenebilecek belge statüsüne ait evrakı eklemeyen işyerleri için İdari para cezası uygulaması devam edecektir.

Eksik Gün Sayılarının Hesaplanması

Aylık prim ve hizmet belgesinde yapılan değişikliklerle birlikte, 2010/Temmuz ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak, e-Bildirge programlarında, ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan ve çalışmadıkları günler için de ücret almayan sigortalıların eksik gün sayılarının girişi de istenilmeye başlanılmıştır.

Ancak, özellikle 31 gün çeken aylarda bazı iş günlerinde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayıları ile eksik gün sayılarının sisteme girilmesi sırasında hatalı girişler yapılabildiğinden, sonradan idari para cezası ve prim borçları ile karşı karşıya kalınmamasını teminen bu makalemizde, ay içinde bazı iş günlerinde çalışmayan ve çalışmadıkları günler için de ücret almayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının ve eksik gün sayılarının hesaplanmasına ve aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge kanalıyla gönderilmesi sırasında eksik gün sayılarının ne şekilde girilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

AY İÇİNDE BAZI İŞ GÜNLERİNDE ÇALIŞMAMIŞ VE ÇALIŞMADIĞI GÜNLER İÇİN ÜCRET ALMAMIŞ SİGORTALILARIN PRİM ÖDEME GÜN SAYILARININ HESAPLANMASI

 A- AY İÇİNDE İŞE GİRİŞİ VEYA İŞTEN ÇIKIŞI BULUNMAYAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN

Ay içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalıların, hak kazanılmış hafta tatili ile yıllık ücretli izin süresi dışında, ay içinde çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) çalışmadıkları ve çalışmadıkları günler için de ücret almadıkları günlerinin bulunması halinde, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ilgili aydaki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanmaktadır.

 Örnek-1: 14.08.2010 ila 24.08.2010 tarihleri arasında 11 gün raporlu olan ve hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süresi dışında ayın kalan günlerinin tamamında çalışmış, dolayısıyla ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalının, söz konusu ayda 31 günün bulunduğu göz önüne alınarak,

 Prim ödeme gün sayısı, 31 - 11 = 20

 Eksik gün sayısı ise 11  

 olarak sisteme kaydedilecektir.

 Hal böyle olmakla birlikte, sigortalının 2010/Ağustos ayında 11 gün eksik çalışmasının bulunmasına rağmen, Ağustos ayının 30 gün gibi kabul edilerek prim ödeme gün sayısı 19,  eksik gün sayısı ise 11 olarak sisteme girildiğinde, sistem tarafından sigortalının eksik gün sayısının mı, yoksa prim ödeme gün sayısının mı hatalı girildiği bilinemediğinden;

 "Eksik gün sayısı 12 veya hizmet günü 20 olmalıdır. Veri kayıt edilmedi, lütfen tekrar deneyiniz." şeklinde uyarı mesajı verilmektedir.

 Bu durumda, sigortalının Ağustos ayında 11 gün raporlu olduğu göz önüne alınarak, eksik gün sayısı 12 olarak girilemeyeceğinden, daha önce yapılmış olan hatalı giriş,  prim ödeme gün sayısı 20, eksik gün sayısı ise 11 olarak sisteme girilmek suretiyle düzeltilecektir.

 Dolayısıyla, prim ödeme gün sayısı ve eksik gün sayısının girilmesinin ardından sistem tarafından yapılan sorgulamalar da, her iki alandaki gün sayısının toplamının, ilgili aydaki gün sayısı kadar olup olmadığına bakılmakta, her iki alandaki gün sayısının toplamının ayın kalan gün sayısı kadar olmaması halinde,  eksik gün sayısının veya prim ödeme gün sayısının düzeltilmesi yönünde uyarı mesajı verilmektedir.

 31 gün çeken aylarda, 1 gün eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayısı 31 – 1 = 30 olduğundan, bahse konu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ay içinde tam çalışması olan sigortalılar gibi 30 olarak sisteme girilmektedir.

 Örnek-2: 2010/Ağustos ayında 1 gün raporlu olan bir sigortalının prim ödeme gün sayısı 30 olarak sisteme girilecek ve söz konusu sigortalı için eksik gün sayısı ile nedeni seçilmeyecektir.

 31 gün çeken ayda 1 gün ücretsiz izinli olan bir sigortalının prim ödeme gün sayısı 30, eksik gün sayısı 1 ve eksik gün nedeni de 02-Ücretsiz izin olarak sisteme girildiğinde, sistem tarafından;

 "Eksik gün sayısı ve sebebi girilmemelidir. Veri kayıt edilmedi, lütfen tekrar deneyiniz." şeklinde uyarı mesajı verilerek veri girişine izin verilmeyecektir.

 Dolayısıyla 31 gün çeken aylarda 1 gün eksik çalışması bulunan sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün sayısı ve nedeni girilmediğinden bahse konu sigortalılar için Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgenin verilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Buna karşın, 28, 29 veya 30 gün çeken aylarda 1 gün eksik çalışması bulunan sigortalıların prim ödeme gün sayısı ilgili aydaki gün sayısından 1 gün düşülmek ve eksik gün sayısı ile eksik gün nedeni girilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiğinden, bahse konu sigortalılar için  Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgelerin de Sosyal Güvenlik Kurumuma aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken süre içinde verilmesi icap etmektedir.

 Örnek-3: 2010/Eylül ayında 1 gün raporlu olan bir sigortalının, Eylül ayının 30 gün çekmesi nedeniyle, prim ödeme gün sayısı 29 olarak sisteme girilecek ve söz konusu sigortalı için eksik gün sayısı 1 ve eksik gün nedeni 01-istirahat olarak sisteme girilerek, Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna en geç 23.10.2010 tarihine kadar verilecektir.

 B- AY İÇİNDE İŞE GİRİŞİ VEYA İŞTEN ÇIKIŞI BULUNAN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN

 Ay içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı ayda hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süresi dışında çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) çalışmadığı, çalışmadığı günler için de ücret almaya hak kazanmadığı günlerinin bulunması halinde,  ilgili aydaki prim ödeme gün sayıları, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle veya ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı ve işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ile ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanmaktadır.

 Örnek-4: 06.08.2010 tarihinde işe başlamış  ve 17.08.2010 ila 23.08.2010 tarihleri arasında raporlu olan bir sigortalının, söz konusu aydaki prim ödeme gün sayısı 19, eksik gün sayısı ise 7 olarak sisteme girilecektir.

 Örnek-5: 10.09.2010 ila 14.09.2010 tarihleri arasında ücretsiz izinli olan ve 27.09.2010 tarihinde çalıştıktan sonra işten ayrılmış olan bir sigortalının söz konusu aydaki prim ödeme gün sayısı 22, eksik gün sayısı ise 5 olarak sisteme girilecektir.

 C- AYNI AYDA İKİ FARKLI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ DÜZENLENEN SİGORTALILAR YÖNÜNDEN

 Aynı sigortalı için aynı ayda iki farklı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda, her belgenin ayın kaç gün çektiğine bakılarak müstakilen değerlendirilmesi ve prim ödeme gün sayısı ile eksik gün sayısının her belge için ayrı ayrı değerlendirilerek sisteme girilmesi gerekmektedir.

 Örnek- 6: 2010/Ağustos ayında 20 gün Ar-Ge kapsamında, 10 gün Ar-Ge kapsamı dışında çalışan bir sigortalı için Ağustos ayının 31 gün çekmesi nedeniyle;

 -05746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı 20, eksik gün sayısı 11, eksik gün nedeni 14-Diğer seçeneği işaretlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilecek, Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ise 05510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinin bir sureti konulacaktır.

 - 05510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısı  10, eksik gün sayısı 21, eksik gün nedeni  14-Diğer seçeneği işaretlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilecek, Ek-10 Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ekinde ise 05746 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinin bir sureti konulacaktır.

 Aylık prim ve hizmet belgesine ilave edilen "eksik gün sayısı" seçeneği, ay içinde bazı işgünlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hatalı girilmesinin önüne geçeceği aşikardır.

 Ancak, eksik gün sayısı girilen sigortalılar için yapılacak olan girişler sırasında, prim ödeme gün sayısının, her zaman ayın kaç gün çektiğine bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenmesi gerekmektedir.

 Aksi halde, 28 ve 31 gün çeken aylarda, eksik gün sayısı bulunan sigortalılar için yapılacak olan girişler sırasında ayın 30 gün gibi değerlendirilerek prim ödeme gün sayısının da buna göre girilmesi halinde, veri girişine sistem tarafından izin verilmeyeceğinden aylık prim ve hizmet belgesinin onaylanması da mümkün olamayacaktır.

Hafta içi eksik çalışan pazar ücretini alamaz

4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ıncı maddesine göre, “…işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…”

Yani, işçi Pazar gününden önceki günlerde tam çalışmış ise Pazar günü ücretini çalışmadığı halde alır. Ancak, işçi Pazar gününden önceki çalışma günlerinin birinde izinsiz işe gelmemişse hem işe gelmediği günün ücretini hem de Pazar günü ücretini alamaz.

Kanun böyle diyor ama bu ayrımı SGK’nın başında bulunanlar bilmediği için o ay bir gün işe gelmeyeni SGK’ya e-bildirge sistemi ile bildirirken 1 gün eksik bildireceksiniz der. Eksik işe gelinen ayda da çalışma günlerini parmak hesabıyla yapılmasını ister.

Mazeretsiz bir gün gelmeyenin Pazar gününü de düşmelisiniz

Mesela, 31 gün olan Ağustos ayı içinde hafta içindeki bir gün işe gelmeyen birisini e-bildirge sisteminde eksik gün olarak 1 gün diye girerseniz hem tam çalışanları hem de eksik çalışanı 30 gün olarak bildirmek zorundasınız. Zira, parmak hesabıyla 31 çeken aylarda bir gün işe gelmeyen de 30 gün olarak bildirilir. Ancak, yukarıda verdiğim İş Kanunu’nun 46 ıncı maddesine göre esasen 2 gün yazmalısınız. İşte o zaman e-bildirgede bir gün yerine 2 eksik gün yazarsanız eksik gelen kişiyi 29 gün olarak bildirmiş olursunuz.

SGK Eksik Gün Nedenleri

 01     İstirahat

 03     Disiplin cezası

 04     Gözaltına alınma

 05     Tutukluluk

 06     Kısmi istihdam

 07     Puantaj kayıtları

 08     Grev

 09     Lokavt

 10 Genel hayatı etkileyen olaylar

 11 Doğal afet

 12 Birden fazla

 13 Diğer Nedenler

 15 Devamsızlık

 16 Fesih tarihinde çalışmamış

 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

 18 Kısa çalışma ödeneği

 19 Ücretsiz Doğum İzni

 20 Ücretsiz Yol İzni

 21 Diğer Ücretsiz İzin

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi