Tedarikçi firmalardan temin edilmek suretiyle internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni.

Tedarikçi firmalardan temin edilmek suretiyle internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni.


 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-918

08/03/2012

Konu

:

Tedarikçi firmalardan temin edilmek suretiyle internet sitesi üzerinden yapılan satışlarda belge düzeni.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, internet üzerinden perakende satış yapacağınız bir web sitesi kurduğunuzu, internet sitesi üzerinden satışını yapacağınız tedarikçi firma ürünlerinin ve fiyatlarının sergileneceğini, şirketiniz bünyesine hiçbir şekilde mal alımı yapılmayacağını, müşterilerin istedikleri ürünleri kredi kartı ile ödeme yapmak suretiyle satın alacaklarını, söz konusu ürünlerin belirtilen tarih aralığında kurye veya kargo aracılığıyla tedarikçi firma tarafından doğrudan müşteriye teslim edileceğini belirterek;

             - Şirketiniz tarafından müşterilere düzenlenecek fatura şeklinin nasıl olması gerektiği,

             - Ürün sevki ile ilgili olarak sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği,

             - Satışını yapacağınız ürün ile ilgili olarak şirketiniz tarafından kredi kartı aracılığı ile tahsilat yapıldığı zaman mı, yoksa ürün teslimatının yapıldığı zaman mı müşteriye fatura düzenlenmesi gerektiği ile tedarikçi firma tarafından düzenlenen faturanın şirketinize girişi olmadan müşteriye fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği, hususlarının yanı sıra;

            - Yurt dışında bulunan tedarikçi firma ürünlerinin internet sitenizden satışının yapılması ile ilgili olarak; ürün satışının yine şirketiniz tarafından yapılacağı ve ödemenin kredi kartı ile tahsil edileceği, ürün bedelinin yurt dışındaki tedarikçiye şirketiniz tarafından bedeli banka havalesi veya kredi kartı ile ödenmek suretiyle sipariş olarak geçileceği ve nihai tüketicinin adresinin bildirileceği, tedarikçi firmanın malı direkt nihai tüketiciye kurye veya kargo aracılığıyla göndereceğinden bahisle söz konusu ürünlerin gümrük tarifesi tutarı altında kalan ürünler olması dolayısıyla gümrük vergisi ödemek zorunda olup olmadığınız ve şirket olarak ürünün satış bedelini kredi kartı ile tahsil ettiğinizden bahisle müşterilere fatura düzenleme şeklinizin nasıl olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 229'uncu maddesinde; "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."

            230'uncu maddesinde "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

            5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

            Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

            Şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz"

            173 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/1-d bölümünde "Bazı mükelleflerin başka mükelleflere teslim edilmek üzere üçüncü şahıslara talimat vererek mal sevk ettirmesi durumunda sevk irsaliyesi aşağıdaki örnekte açıklandığı şekilde düzenlenecektir.

            Örnek: Toptancı (A) müşterisi olan perakendeci (C) ye teslim edilmek üzere imalatçı (B) ye talimat vererek kendi adına mal sevkiyatı yapılmasını istemektedir. Bu örnekte (C) ye karşı esas satıcı (A) dır. (B) ise (A) ya karşı satıcı durumundadır. Ancak, malı (A) yerine (C) ye teslim etmektedir.

            Buna göre, 167 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6/a maddesinde açıklandığı gibi, malın alıcı (C) ye teslim edilmek üzere (B) tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde (B), bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası (C) ye gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenleyecek ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de (A) ya gönderecektir. Sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise "(A) adına (C) ye teslim edilmek üzere" ibaresini yazacaktır.

            Daha sonra, (B) tarafından (A) ya ve (A) tarafından da (C) ye düzenlenecek satış faturalarına, (B) tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesinin tarih ve numarası yazılmak suretiyle, mal alım satımına ilişkin belgeler düzenlenmiş olacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Mezkûr Kanunun 231'inci maddesinin 5'nci bendinde, "Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi güniçinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır."   hükümleri yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

            - Şirketiniz tarafından satışı yapılan ürünler için teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde müşterileriniz adına fatura düzenlenmesi,

            - Tedarikçi firma tarafından da şirketinize satılan mallar için yedi gün içinde fatura (tedarikçinin yurtdışındaki bir firma olması halinde ilgili ülke mevzuatına göre muteber bir belge) düzenlenmesi,

            - Ürünün tedarikçi firma tarafından alıcıya teslim edilmek üzere taşınması veya taşıttırılması nedeniyle, tedarikçi firmanın, bir nüshası kendinde kalacak ve diğer nüshası müşterinize gönderilecek şekilde sevk irsaliyesi düzenlemesi, ayrıca kendinde kalan nüshasının bir (örneğini) fotokopisini de şirketinize göndermesi ve sevk irsaliyesinin müşteriler bölümüne ise "........ Dış Tic. Ltd. Şti. adına müşteri (X)'e teslim edilmek üzere" ibaresinin yazılması,

            gerekmektedir.

            Öte yandan, yurt dışından tedarik etmiş olduğunuz ürünlerin gümrük tarifesi tutarı altında ürünler olması dolayısıyla gümrük vergisi ödemek zorunda olup olmadığınız hususu Bakanlığımız görev alanına girmediğinden bu yöndeki sorunuz cevaplandırılamamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi