Vergi mükellefiyeti bulunmayan şahıstan alınan demirbaş ve makinelerde belge düzeni ve KDV ile Stopaj ?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94.'üncü maddesinin 13.'ncü fıkrasında; "Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,


c) Diğer mal alımları için % 5, vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 1/1 maddesinde "Ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olacağı " ikinci fıkrasında ise, bu faaliyetlerin kapsamı, niteliği ve devamlılığının Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Böylece;

Gelir Vergisi Kanununa göre ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti sayılan faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi olacaktır. Belirtilen faaliyetlerden devamlılık arz edenler vergiye tabi olacak arızi faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ise vergiye tabi tutulmayacaktır.

Bu çerçevede bir şirketin faaliyette bulunduğu fabrika içinde bulunan makineler, alet edevatları mükellef olmayan bir şahıstan satın alması halinde arızi faaliyetler çerçevesinde yapılan teslimlerden olması nedeniyle Katma Değer Vergisi hesaplanması gerekmemektedir. Ancak satın alınan makineler ve fabrikaya ait diğer aletlerin bedellerinin ödenmesi sırasında gider pusulası düzenlenmesi ve yapılan ödemeden %5 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi