YÜRÜRLÜKTEKİ TÜM SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

PRİM TEŞVİKLERİ

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun uygulanmasında aynı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlere bazı prim teşvikleri sağlanmış bulunmaktadır.

Çeşitli tarihlerde yayımlanmış olan yasalar ile sağlanan bu teşviklerden hangi koşullarla ve ne şekilde yararlanılacağına ilişkin hususlar aşağıda başlıklar halinde açıklanmış bulunmaktadır.

1)  % 5  Prim Teşvikinden Yararlanabilmek  İçin;

(SGK Genelge No: 2009/139,  2011/45)

Prime esas kazanç matrahının uygulandığı malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolunun prim oranı % 20 olup, bu oranın % 11 ‘ini işveren hissesi oluşturmaktadır. Bu teşvik, % 11 olan işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazinece ödenmesini öngörmektedir. Bunun için,

 • Aylık prim ve hizmet belgeleri (A P H B) yasal süresi içinde verilmelidir.
 • Kesinleşmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmamalıdır. (Yargı sürecindeki

prim ve idari para cezaları kesinleşmiş borç olarak değerlendirilmemektedir)

 • 5 puanlık prim indiriminden yararlanıldıktan sonra geriye yönelik olarak mahkeme

ilamı, müfettiş raporu vs. gibi nedenlerle sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı prim ve idari para cezası borcu tahakkuk etmesi durumunda geçmişte yararlanılan 5 puanlık indirim geri alınmaz.

 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalıdır. (Yaptırımı: Tespit tarihinden itibaren bir yıl yararlanılamaz)
 • Uygulama işyeri bazında yapılmaktadır.
 • İhale konusu işler kapsama girmemektedir.

Ancak, Ziraat Bankası ve Halk Bankasınca ihale edilen hizmet alımı niteliğindeki işler 4734      sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmaması nedeniyle bu teşvikin uygulanmasına engel değildir.

 • Aylık prim ve hizmet belgesi (A P H B) gönderilirken 05510 Kanun türü ile sisteme girilmelidir.
 • Seçilebilecek APHB türleri :   1-4-5-6-13-24-29-30-31-32
 • SGDP’ye tabi olan, yabancı ülkede çalışan ve harp malulü olduğu halde işyerinde

çalışan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılamaz. Ancak bu kimseler sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınır.

 • Alt işverenlerin borcu varsa, hem işveren, hem de borcu olan alt işveren teşvikten

yararlanamaz. Buna karşılık, işverenin borcu olup, alt işverenin borcu yoksa, alt işveren

 teşvikten yararlanabilir. (SGK’nın sistemi, bu konuda gereken sorgulamayı yapmaktadır.)

 • Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve

- 4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci, geçici 9 uncu ve geçici 10 uncu maddesinde,

- 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında (Özürlü sigortalılar),

- 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde (Ekonomi Bakanlığınca verilen),

- 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde (Kültür yatırımları),

- 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında (AR-GE teşviki) ve

- 6111 sayılı Kanunda (İlave istihdam)

öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5 puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

 • Bu teşvikten yararlanan işverenler 4447/50 nci madde ile sağlanan (işsizlik ödeneği

alanlar ile ilgili)  teşvikten yararlanamaz.

 •  Bu teşvikten yararlanılabilmesi için sigortalı sayısının önemi ve ilave sigortalı çalıştırılma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Teşvik uygulamasında süre şartı yoktur.
 • 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen alt sınır uygulamasına tabi

değil. Dolayısıyla alt sınırın üzerindeki brüt ücretin tamamı teşvik kapsamında girer.

 • Prim borçlarının KDV iadesi alacaklarından mahsup suretiyle ödenmesi de mümkün

olup, bu tür ödemelerde 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmektedir.

2) 4447 sayılı Yasanın 50. maddesi ile sağlanan prim teşviki

(İş göremezlik ödeneği alanlar ile ilgili)

 

(SGK genelge No:4/12/2009 tarihli, 2009-149 sayılı)

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların istihdamına ilişkin uygulanan teşvik 1/10/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, söz konusu teşvikten yararlanabilmek için;

 • Sigortalının 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlanarak son altı aylık dönemde

aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

 • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak

kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması,

gerekmektedir.

 • Bu teşvik, sadece  prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden primleri

kapsamaktadır.

 • Bu Teşvik uyarınca, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı, ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
 • Kayıt dışı işçi çalıştırılması durumu bu teşvikin uygulamasını etkilemiyor.
 • APHB türü olarak sisteme 1591 kanun numarası seçilerek bildirim yapılmalıdır.
 • Bu teşvikten yararlanan işverenler diğer teşviklerden yararlanamaz.
 • İhale konusu işler kapsam dışındadır.
 • İşverenler, ilgili sigortalıya ait işsizlik süresini gösterir belgeyi, hak kazandığı tarihi gösterir belge ile birlikte SGK’ya bizzat başvurmalıdır.

3) 6111  sayılı Torba Yasası ile sağlanan    prim teşviki (4447 sayılı Yasanın Geçici 10 uncu Mad.)

(SGK Genelgesi: 2011-45)

 • Bu teşvikten yararlanılabilmesi için, sigortalının;

a) 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması,

b) 18 yaşından büyük olması,

c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

ç) Fiilen çalışması gerekmektedir.

 • İşyeri Özel sektör işvereni olmalıdır.
  • Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
  • Prim, idari para cezası borcu bulunmamalıdır.
  • Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde Kuruma verilmelidir.
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.
  • Destekten yararlanılabilmesi için;

Kanunun 4 / b bendi kapsamındaki sigortalılık bu teşvikten yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir.

- Çırak ve öğrenciler, stajyerler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılanlar, T. İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olanlar, işe giriş tarihinden önceki altı aylık süre içinde Kuruma bildirilmiş süreler içinde dikkate alınmamaktadır.

 • Fiilen çalışılmayan (örneğin istirahatlı) sürelerde teşvikten yararlanılamamaktadır.
 • İhale konusu işleruygulama kapsamına girmiyor.
 • Sigortalınınortalama sigortalı sayısına ilaveolarak çalıştırılması gerekir.(Ortalama

sigortalı sayısının tespitinde, yarıma kadar kesirler atılacak, yarım ve üzeri ise tama iblağ edilecektir. )

 • SGDP’ye tabi olarak çalışanlar ile 0 gün ve 0 kazançlı olan sigortalılar da işçi sayısının

tespitinde sigortalı sayısına dahil edilecektir.

 • İşyerininSGK’ya borcunun bulunmamasıgerekir.  (15,00 TL ye kadar olan alacak asılları sorgulama sırasında dikkate alınmamaktadır)
 • Aylık prim ve hizmet belgeleri 06111 kanun numarası seçilere gönderilmelidir.
 • Borçları taksitlendirilmiş olan işverenler bu teşvikten yararlanabileceklerdir.
 • Borçlar kesinleşinceye kadaryasal ödeme süresi geçmiş borç kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 • Aylık prim ve hizmet belgesiyasal süresi içindegönderilmelidir.
 • SPEK üst sınırına kadar olan kazançlardan dolayı teşvikten yararlanılması mümkündür.
 • Tahakkuk eden sigorta primleri yasal süresi içinde ödenmelidir.

 • a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden;

1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

a.1) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 48 ay süreyle,

a.2) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan ve ayrıcaTürkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 54 ay süreyle,

a.3) Mesleki ve teknik eğitim veren ortaveya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 36 ay süreyle,

a.4) Mesleki ve teknik eğitim veren ortaveya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 42 ay süreyle,

a.5) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren ortaveya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz de olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

a.6) Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren ortaveya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 36 ay süreyle,

yararlanılabilecektir.

 • b) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden;

Bu teşvikten, 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınan 29 yaşından büyük erkek sigortalılardan, işe giriş tarihi itibariyle;

b.1) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı, 24 ay süreyle,

b.2) Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren, mesleği ile ilgili alanda çalıştırılan ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı, 36 ay süreyle,

b.3) Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle,

yararlanılabilecektir.

c) 5510 sayılı Kanunun 4 (a) maddesi kapsamında çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler yönünden;

c.1) Bu teşvikten, 12 ay süreyle yararlanılabilecektir.

c.2) Erkek sigortalının işe alındığı tarihte 29 yaşından büyük olup olmadığı üzerinde durulmayacaktır.

c.3) 1/3/2011 tarihinden önce işe alınmış olan sigortalılar mesleki yeterlik belgesini veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında almış/bitirmiş olsalar dahi, bahse konu sigortalılardan dolayı, söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

c.4) Söz konusu sigortalıların bu belgelerde belirtilen mesleklerde ya da alanlarda bizzat çalıştırılmaları gerekmektedir.

 • Bu teşvikten, belge veya öğrenim durumu haricindeki diğer şartları sağlamış olması

nedeniyle yararlanmakta olan sigortalının, 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesi alması veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi durumunda, belge veya öğrenim durumu ile ilgili şartın çalışmakta iken sağlanmış olması nedeniyle söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten mevcut yararlanma süresine ilave olarak 12 ay süreyle daha yararlanılabilecektir.

 • Bu teşvik uygulamasından mesleki yeterlilik belgesine bağlı bir yararlanma olması için

mesleki yeterlilik belgesinin Mesleki Yeterlilik Kurumundan alınmış olması gerekmektedir.

 • Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya

yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olan sigortalıları meslekleri ile ilgili alanlarda değil de başka bir meslek alanında çalıştırmak üzere işe alan işverenler, bu sigortalıları sonradan meslekleri ile ilgili alanda çalıştırmaya başlamaları halinde, sigorta primi işveren hissesi desteğinden;

a) İşe alındığı tarih itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkek ya da 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden, yaş şartının sağlanmış olması nedeniyle sigorta prim desteğinden yararlanılabilecek olan 24 aylık (aynı zamanda Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 aylık) süreye ilave olarak,

- Mesleki yeterlik belgesi sahibi ise 24 ay süreyle,

- Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise 12 ay süreyle,

b) 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden, 

- Mesleki yeterlilik belgesi sahibi ya da mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş ise sadece 24ay (aynı zamanda Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz ise 30 ay) süreyle,

yararlanılabilecektir.

Destekten yararlanma süresi, her halükarda, işe giriş tarihinden itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen süreleri aşamayacaktır.

 • Bahse konu teşvikten, her bir sigortalı için yalnızca bir defa yararlanılabilecektir.

Ayrıca, teşvikten yararlanmış olan bir sigortalının destekten yararlanma süresini tamamladıktan sonra veya destekten yararlanma süresi sona ermeden işsiz kalması halinde, sonradan işe girdiği işyeri işverenince bu teşvikten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Buna karşın, teşvikten yararlanılan sigortalıların, teşvik süreleri tamamlanmadan işsiz kalmaları halinde, yeni bir mesleki yeterlilik belgesini veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da T. İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu işsiz oldukları bu süre içinde temin etmeleri ve aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları durumunda, bu sigortalılardan dolayı teşvikten yeniden yararlanılabilecektir. Ancak, bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülecek ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamayacaktır.

 • Aynı sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen

sigorta primi işveren hissesi desteğinden yeniden yararlanılabilmesi için başlıca;

Sigortalının işsiz kaldığı süre içindemesleki yeterlilik belgesini alması veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmesi,

31/12/2015 tarihine kadar destekten yararlanılmış olan işyerinde veya başka bir işyerinde yeniden işe alınması,

İkinci defa işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,

- İkinci defa işe girdiği tarihteki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen durum haricinde, kapsama giren bir sigortalının, destekten yararlanma süresi içinde aynı işverenin aynı veya farklı SGK ünitesinde tescilli başka bir işyerinde naklen ve hizmet akdi sona ermeden çalışmaya başlaması halindedahi, yeni işyerine başladığı tarihten önceki altı aylık süreye ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olması nedeniyle, söz konusu teşvikten kalan süre içinde yeniden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 • 06111 kanun numarası, 2-7- 12-14-19-20-21-22-23-25-28-41-42-43-44-90-91-92

no.lu belge türlerine kapalı olacaktır.

 • Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, asıl işveren ile alt işverenlerce çalıştırılan

sigortalıların toplamının ortalaması dikkate alınacaktır.

 • Çalıştırdığı Sigortalıları Kuruma bildirmeyen İşyerleri 1 yıl süreyle teşvikten

yararlanamayacaktır. (İşyeri bazında)

 • İşverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Sigorta kanalıyla yapılacak

başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge seçeneği işaretlenmek suretiyle erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalınınişe giriş tarihi itibariyle;

1) Altı aylık süre içinde Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,

2) Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,

3) 18 yaşından büyük olup olmadığı,

4) 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,

5) Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,

6) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği,

hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.

 • Devir edilenveya mirasçılara intikal eden işyerleri,yeni işe başlayan işyeri olarak

kabul edilmeyecektir.

 • Bu teşvikten haksız yararlanan işverenler, 5 puanlık teşvikten de yararlanamayacaktır.
 • İlk kez tescil edilen işyerleri teşvikten yararlanacaktır. (Ortalama işçi sayısı sıfırdır)
 • Bir ayda işe giren ve işten çıkan sigortalılar, sayıya dahil edilecektir.

4) Yurt dışına götürülen işçiler ile ilgili % 5   prim teşviki

 • Özel sektör işyeri işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 5 / (g) maddesi kapsamında sosyal

güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçilerinden,

           - Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış veya imzalanmamış ülkelere geçici görevle gönderilen sigortalılardan,

             - Almanya ile yapılan “İstisna Akdi” sözleşmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk işçilerinden,

            dolayı, genel sağlık sigortası (GSS) prim oranının işveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

            (Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalışan Türk işçileri hakkında GSS uygulanmadığından, bu işverenlerimiz GSS % 5 prim teşvikinden yararlanamayacaktır.)

 • Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar için 06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi gerekmekte olup, bu belge 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35 ve 36 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilecektir.

            Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlar, Libya’da çalışanlar, Çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, Zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler ve Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlar söz konusu beş (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacaktır.

 • Uygulama, 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. (İlk ay: 2013/Haziran olacaktır.)
 • Teşvikten yararlanılabilmesi amacıyla işverenlerce işyerinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne ayrıca başvuruda bulunulmasına gerek yoktur.
 • İşverenlerin bu teşvikten yararlanabilmeleri için borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

(Yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar uygulamayı etkilemeyecektir.)

 • Öte yandan prim borçlarıişyeri bazında değerlendirileceğinden, aynı işverenin borcu olmayan diğer işyerlerinden dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

5) 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler için uygulanacak prim teşviki

Bu teşvikten, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinde,10 (dahil) ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanabilecektir.

(I) SAYILI LİSTE (4 yıl)

(II) SAYILI LİSTE (5 yıl)

(III) SAYILI LİSTE   (6 yıl)

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

Muş

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

Kırşehir

Sinop

Şanlıurfa

Kütahya

Tokat

Şırnak

Malatya

Tunceli

Van

Nevşehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada ilçeleri

Rize

Sivas

Trabzon

Uşak


10 ve üzerinde sigortalı çalıştırıldığının tespiti sırasında çeşitli belge türlerinde kayıtlı sigortalıların toplamı dikkate alınacaktır.

 • SGDP’ye tabi çalışanlar sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak, buna karşın

çırak ve öğrenciler ile zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler toplam sigortalı sayısının hesabında dikkate alınmayacaktır.

 • Uygulamada,asgari on (10) sigortalı çalıştırma şartı, işyerlerinin her biri için ayrı ayrı

değerlendirilecektir.

 • Diğer taraftan, yasa hükmü 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, aylık prim ve hizmet belgeleri, geçmişe yönelik tüm şartları taşımak kaydıyla, kağıt ortamında verilecektir. Bunun için, daha önce yasal süresi içinde kanun numarası seçilmeksizin ya da 05510 kanun numarası seçilmek suretiyle2013/Ocak-Mayıs aylarına ilişkin Kuruma verilmiş aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, 46486/56486/66486 kanun numaralı asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenecektir. (Verilme süresi öngörülmediğinden, bu belgeler her zaman verilebilecektir)
 • On (10) ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri, teşvikten yararlanmak amacıyla, 46486 / 56486 / 66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerini 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile birlikte seçebilecektir.

            Buna karşın, SGDP’ye tabi çalışanlardan, Yurtdışında çalışan sigortalılardan, çırak, öğrenci ve zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden, Yalnızca işsizlik sigortası primlerine tabi olanlardan, Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alıp, yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan dolayı, söz konusu prim indiriminden yararlanılamayacaktır. (2, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 91 ve 92 no’lu belge türleri ile 46486 / 56486 / 66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin seçilmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir)          

 • (I) sayılı listede olan illerde faaliyet gösteren işyerleri 4 yıl (46486 kanun numaralı belge) süreyle,

          (II) sayılı liste kapsamında olan illerde faaliyet gösteren işyerleri 5 yıl (56486 kanun numaralı belge) süreyle,

         (III) sayılı liste kapsamında olan il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri 6 yıl (66486 kanun numaralı belge) süreyle,

            sigorta primi teşvikinden yararlanabileceklerdir.

                                    

 • Sigorta primi teşvikinden, öncelikle malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigorta

primlerinde (5) puanlık prim indirimi, ardından Bakanlar Kurulunca belirlenen altı (6) puana isabet eden SPEK alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı sigorta primi kadar yararlanılacak olup, sigorta primi teşvikinden yararlanılacak olan toplam işveren hissesi ise %11 olacaktır.

              Örneğin, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 olan bir işverence çalıştırılan 12 sigortalının 2013/Haziran ayına ilişkin prim ödeme gün sayısının (300), prime esas kazanç tutarının ise 15.000,00 TL olduğu varsayıldığında,SPEK tutarı üzerinden 5 puanlık indirim karşılığı Hazinece karşılanacak olan tutar = 15.000,00*5/100  = 750,00 TL

            Asgari ücret üzerinden 6 puanlık indirim karşılığı Hazinece karşılanacak olan tutar = 300*32,62*6/100 =  587,16 TL olmak üzere toplam=750,00+587,16= 1.337,16 TL Hazinece karşılanacak olan tutar,

  İşverence ödenmesi gereken tutar ise;

           15.000,00*33,5/100 =5.025,00 TL,

           5.025,00 TL- 1.337,16 TL= 3.687,84 TL olacaktır.

 • Teşvikten yararlanacak işverenin Türkiye genelinde borcu olmamalıdır. Ayrıca 5510

sayılı Kanunun 4/1-kapsamındaki borçları toplamının brüt asgari ücretten fazla olmaması gerekmektedir.

             Bu nedenle, aylık prim ve hizmet belgelerini 46486/56486/66486 kanun numarası seçerek SGK’ya gönderen işverenlerimizin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığının her ay düzenli bir şekilde kontrol etmeleri gerekmektedir.  (Bunun için işyeri merkez adresinin bağlı bulunduğu SGK Müdürlüğüne başvuruda bulunularak e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması icap etmektedir.)

              Öte yandan, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeden önce, işverenlerimizce SGK’nın internet adresi www.sgk.gov.tr/e-SGK/e-Borcu Yoktur/T.C. Hazine Müsteşarlığı’na Verilmek Üzere Düzenlenen E-Borcu Yoktur Belgesi linki üzerinden kapsama giren borcun bulunup bulunmadığının sorgulanması, borcun bulunması halinde, 46486/56486/66486 kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenlerimizce seçilmemesi gerekmektedir.

 • İşverenlerimizin bu teşvikten yararlanabilmeleri için 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerini e-Bildirge sistemi üzerinden gönderebilmelerine yönelik kodlama yapılması amacıyla SGK’ya başvuru şartı bulunmamaktadır.
 • Alt işvereni bulunan asıl işverenlerce on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılmamasınakarşın, alt işverenlerce çalıştırılan sigortalı sayısı ile birlikte on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması durumunda, gerek asıl işverence gerekse alt işverence çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
 • Sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler, anılan maddede öngörülendestekten bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmiştir.

           Diğer yandan, sigorta primi teşvikinden yararlanmak üzere bildirimi yapılan sigortalının, kapsama giren il ve ilçelerdeki işyerlerinden bildirildiğinin tespiti halinde, bu işverenler sigorta primi teşvikinden bir yıl süre ile yararlanamayacaklardır.  Ayrıca bu durumda, yersiz yararlanılan aylara ilişkin teşvik tutarı ilgili işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 • Ekonomi Bakanlığınca verilen yatırım belgelerine istinaden prim teşvikindenyararlanan işverenler  bu teşvikten yararlanamayacaktır. 
 • 06486 /46486 / 56486/ 66486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden işsizlik sigortası primleri hakkında, işveren hissesi sigorta prim teşviki uygulanmayacaktır.

        

            Hadi EYCE

          SGK Uzmanı

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi