2015 Yılı 2. Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2015) İtibariyle Yapılacak Değerlemede Kullanılacak Döviz Kurları

2015 Yılı 2. Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2015) İtibariyle Yapılacak Değerlemede Kullanılacak Döviz Kurları

Geçici Vergi dönemleri sonu itibariyle yapılacak değerlemelerde 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, dönem sonu itibariyle Merkez Bankasınca yayımlanan kurlar esas alınmaktadır. Efektif cinsinden yabancı paralar (kasa hesabı gibi) için efektif alış kuru (bulunmazsa döviz alış kuru), diğer değerleme işlemlerinde ve döviz cinsi…

Sigortalı İşe Giriş Tarihi 08.09.1999 Tarihinden Sonra Olanların Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilme Şartları

Sigortalı İşe Giriş Tarihi 08.09.1999 Tarihinden Sonra Olanların Kıdem Tazminatı Yazısı Alabilme Şartları

I- GİRİŞ Kıdem tazminatı, Kanun’da gösterilen fesih hallerinde en az bir yıllık kıdeme sahip işçiye veya işçinin ölümü halinde hak sahiplerine işveren tarafından kanun gereği ödenmesi icap eden, miktarı işçinin kıdemine ve son brüt kazancına göre belirlenen bir miktar paradır[1]. Kıdem tazminatı yazısı ise emeklilik için yaş şartı dışındak…

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR ?

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA NELER BULUNMALIDIR ?

İş Kanunu 75. Maddesi uyarınca işveren çalıştırdığı her işçi için işçi özlük dosyası düzenlemek zorundadır. Pek çok işverenin ihmal ettiği bu husus, yasal olarak yapılması zorunlu olup, işçi özlük dosyası düzenlenmemesi halinde her işçi için 2013 yılında 1.293.-TL idari para cezası söz konusudur. Özlük dosyası olmaması cezayı gerektirmekle birlikte…

KDV'DE TEVKİFATLI İŞLEMLER

KDV'DE TEVKİFATLI İŞLEMLER

117 seri nolu KDV Genel Tebliği KDV Kanunundaki tevkifatlı işlemleri ve bundan iade ve mahsupları tek bir Tebliğde toplamıştır. Aşağıda Tebliğdeki konular özetlenmiş ve bazıları tablo haline getirilmiştir. TAM TEVKİFAT TABLOSU İşlem Türü Tevkifat Oranı Tevkifatı Yapacak Olan Tevkifata Tabi Olan …

SGK MEVZUATINDA EKSİK GÜN UYGULAMASI

SGK MEVZUATINDA EKSİK GÜN UYGULAMASI

Giriş; Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, gerek aynı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrası ve gerekse Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca her ay aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyerek bu…

Noterde Nüsha Başı Ücrete Son

Damgadan para kazanan Noter'lerde artık nüsha başı ücret devri sona erdi. Kağıdın kaç kopyası olursa olsun ücret tek olacak. Maliye Bakanlığının harçlar konusundaki değişikliklerin uygulanmasına yönelik düzenlemeleri içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva …

Matrah Artırımı Uygulaması

6736 sayılı kanunla getirilen o kadar çok ve önemli hüküm var ki, bu hükümlerden her biri birkaç yazı konusu olabilecek durumdadır. Biz bu konuyu iki yazıda özetlemeye çalışacağız. İlk bölümde gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin özet bilgileri derlemeye çalışacağız. Kalan kısımları ise gelecek yazımızda aktaracağız. AVANTAJI …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi