Uygulama cazip, süre kısa; Geriye Dönük Teşvik Uygulaması

6111 sayılı torba Kanun ile, teşvik kapsamında olan çalışanlarınız için ödediğiniz SGK işveren prim paylarından 6 aydan 54 aya varan sürelerle tasarruf etmeniz mümkündür. Geçerlilik süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan bu teşvik ile, 5510 sayılı Kanun’dan gelen %5’lik prim desteğine ek olarak bordro giderlerinizde %15,5oranında ind…

İkinci El Taşıt Alım ve Satımında Yeni Dönem

I- GİRİŞ Trafik siciline tescilli olan otomobil, arazi taşıtı, minibüs, kamyonet ve kamyon niteliğindeki motorlu kara taşıtlarını ifade eden ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında…

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar…

Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki Değişiklikler Kanun Tasarısı

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Söz konusu Tasarı 25 maddeden oluşmaktadır. Tasarı ile KDV Kanununda oldukça radikal sayılabilecek değişiklikler yapılmaktadır. Yılla…

MUHASEBE HATALARI VE MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI

I- MUHASEBE HATA VE HİLELERİNDEN DOLAYI MESLEK MENSUPLARININ SORUMLULUKLARI a) Muhasebe Hileleri ve Bu Hilelerle İlgili Vergi Suçu: Esasen muhasebe hilesi, aslında bir muhasebe düzensizliğidir. Başka bir ifade ile bu düzensizliğin, tertipsizliğin vergi suçu boyutuna gelebilmesi için suçun unsurlarının varlığı gereklidir. Buna göre: Yasa…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi