Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı Ve Eş Zamanlı Sermaye Azaltımı Ve Artırımının Hukuki Ve Vergisel Boyutu

1. Giriş Genel olarak sermaye; pay sahiplerinin ortaklığa getirmeyi taahhüt ettikleri mal varlığının toplamı ve bunun nakit olarak karşılığıdır. Şirketler, iş hacminin genişletilmek istenmesi, yeni sermaye yaratma isteği, sermayenin azalması ya da yasal zorunluluklar gibi nedenlerle sermaye artırımına gidebilirler. Şirketin sermayesi esas sözleşme…

Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna

GİRİŞ İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biridir. Ticaret Bakanlığı’nın 2018 Yılı İnşaat Malzemeleri Sektör Raporuna göre Türkiye, temel inşaat malzemeleri üretimi ve ihracatı açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasındadır. Özellikle çimento, inşaat demiri, demir-çelik inşaat aksamı ve ürünleri, plastik ve alüminyum inşaat m…

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsamında Adalet Bakanlığınca “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 1 Ocak 2019’dan…

Şirket Ortağı SSK’lı Olabilir mi?

Şirket ortaklarının, ortağı oldukları kendi şirketlerinden SSK’lı olarak bildirilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 53. maddesi ile; “… kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemezler.” tanımla…

Limited Şirketin ve Anonim Şirketin Avantajları ve Dezavantajları

Limited Şirketin ve Anonim Şirketin Avantajları ve Dezavantajları , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile limited şirketler için anonim şirketlerinkine benzer hükümler getirilmiştir. Bu benzerliklerin dışında farklılık teşkil eden hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir: ANONİM LİMİTED Asgari Sermaye …

Uygulama cazip, süre kısa; Geriye Dönük Teşvik Uygulaması

6111 sayılı torba Kanun ile, teşvik kapsamında olan çalışanlarınız için ödediğiniz SGK işveren prim paylarından 6 aydan 54 aya varan sürelerle tasarruf etmeniz mümkündür. Geçerlilik süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatılan bu teşvik ile, 5510 sayılı Kanun’dan gelen %5’lik prim desteğine ek olarak bordro giderlerinizde %15,5oranında ind…

İkinci El Taşıt Alım ve Satımında Yeni Dönem

I- GİRİŞ Trafik siciline tescilli olan otomobil, arazi taşıtı, minibüs, kamyonet ve kamyon niteliğindeki motorlu kara taşıtlarını ifade eden ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında…

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi